Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle mestre. especialitat d'educació infantil (diplomatura) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

2 torns de matí, de 8.30 a 15h.
1 torn de tarda, de 15 a 21h.

Tipus d'avaluació

Exàmens i treballs.

Pràctiques professionals

A 1r curs, 2 setmanes en horari complert
A 2n curs, 1 mes en horari complert
A 3r curs, 1 mes en horari complert i 1 dia per setmana   

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: França, Itàlia, Dinamarca, Finlàndia, Portugal i Polònia    

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació, es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Extinció del pla d'estudis


Procés d'extinció de les Diplomatures i Llicenciatura de Pedagogia a la Facultat de Ciències de l'Educació (Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord ordenaments anteriors al Real Decret 1393/2007. Acord 75/2009, de 28 de juliol, aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern. Aprovada en sessió de 07-07-2010 de Consell de Govern de la UAB)
 
A l'article 599 d'aquesta normativa sobre el procés d'extinció: Una vegada extingit un curs (o una assignatura troncal o obligatòria), es disposarà de dos cursos acadèmics addicionals , en els dos anys acadèmics següents, per a superar les matèries pendents, sempre i quan es compleixi la Normativa de permanència per als estudiants de la UAB. Durant aquest període, el centre haurà de garantir la programació d'alguna de les activitats docents següents:
 
a) Activitats formatives en substitució a la docència reglada (seminaris, docència de reforç, etc., ...)
b) Docència alternativa de les assignatures antigues amb l'assistència a classe de les matèries equivalents del nou títol.
c) Docència reglada de les assignatures extingides, quan el nombre d'estudiants matriculats sigui superior a 80.
 
A l'article 609 sobre l'adaptació als nous ensenyaments s'estableix que: Una vegada extingit definitivament un curs del pla d'estudis, l'alumnat que no n'hagi superat les assignatures troncals i obligatòries haurà de continuar els estudis en el nou Grau, amb el reconexiement de crèdits que s'hagi establert en la corresponent taula d'adaptació.

No obstant això, el deganat del centre, prèvia sol·licitud de la persona interessada, pot autoritzar la matrícula d'assignatures d'un curs del pla d'estudis ja extingit, sempre i quan es donin les circumstàncies excepcionals i degudament justificades, i només per al curs acadèmic següent a l'extinció definitiva d'aquell curs. Aquesta autorització no pot implicar, en cap cas, la programació d'activitats formatives addicionals per a aquestes assignatures.

 
D'acord amb tot l'anteriorment exposat us indiquem a continuació la progressió d'extinció d'aquests plans:
 
2009-10: No s'ofereix el primer curs de les Diplomatures de Mestre de les diverses especialitats, Diplomatura d'Educació Social i Llicenciatura de Pedagogia.
Estudiants amb assignatures pendents de primer, és possible que algunes assignatures tinguin docència presencial, però la majoria no en tindran, de manera que s'oferirà als estudiants docència alternativa o tutoritzada.
 
2010-11: No s'ofereixen el primer i segon cursos de les titulacions de Diplomatura de Mestre de les diverses especialitats, Diplomatura d'Educació Social i Llicenciatura de Pedagogia.
Estudiants amb assignatures pendents de primer o de segon curs, se'ls oferirà docència alternativa o tutoritzada. És possible que alguna assignatura tingui docència presencial.
 
2011-12: No s'ofereixen el primer, segon i tercer cursos de les titulacions de Diplomatura de Mestre de les diverses especialitats, Diplomatura d'Educació Social i Llicenciatura de Pedagogia.
Estudiants amb assignatures pendents de primer: la universitat no tindrà obligació d'oferir docència alternativa o tutoritzada, de manera que només es donarà l'opció a l'estudiant de presentar-se a examen. El primer curs queda definitivament extingit (de manera excepcional en el curs 2011-12 es podran matricular assignatures de primer).
Estudiants amb assignatures pendents de segon i tercer, se'ls oferirà docència alternativa o tutoritzada. És possible que alguna assignatura tingui docència presencial.
 
2012-13: No s'ofereix el quart curs de la Llicenciatura de Pedagogia.
Estudiants amb assignatures pendents de tercer i quart, se'ls oferirà docència alternativa o tutoritzada. És possible que alguna assignatura tingui docència presencial.
El primer i segon curs queden definitivament extingits. Els estudiants amb assignatures obligatòries o troncals pendents d'aquests cursos hauran de continuar els estudis en el nou Grau.
 
2013-14: Estudiants de la Llicenciatura de Pedagogia amb assignatures de quart, se'ls oferirà docència alternativa o tutoritzada. És possible que alguna assignatura tingui docència presencial.
El tercer curs queda definitivament extingit. Els estudiants amb assignatures obligatòries o troncals pendents d'aquest curs haurà de continuar els estudis en el nou Grau.
 
2014-15: El quart curs de la Llicenciatura de Pedagogia queda definitivament extingit. Els estudiants amb assignatures obligatòries o troncals pendents d'aquest curs haurà de continuar els estudis en el nou Grau.
 
A partir del curs 2015-16 els estudiants amb assignatures pendents dels plans extingits hauran de ser equiparats als plans nous per extinció.
 
Al llarg d'aquest procés els estudiants que voluntàriament vulguin passar al pla nou, podran demanar el canvi d'estudis per extinció dels estudis legislats segons ordenaments educatius anteriors. Més informació sobre aquest procediment al web de la Facultat, dintre l'apartat INFORMACIÓ ACADÈMICA-Accès Grau i master-Canvi d'estudis per extinció del pla d'estudis. 
   
 

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona