Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle geologia (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències

Horaris/Torns

1 torn de matí i tarda.

Tipus d'avaluació

Es combinen exàmens i treballs pràctics.

Pràctiques professionals

Pràctiques en empreses i institucions.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Anglaterra, França i Itàlia.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Més informació d'aquesta titulació

Extinció del pla d'estudis

D’acord amb la normativa sobre l’extinció dels plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord ordenaments anteriors al RD 1393/2007, el  curs acadèmic 2013/14 no s'oferirà docencia de 1er,  2on i 3er curs de la titulació de Llicenciat en Geologia.
Els estudiants d’aquesta titulació que no hagin superat el total d’assignatures corresponents a aquests cursos, si desitgen continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l’adaptació als nous ensenyaments de Grau de Geologia.

El curs 2013/2014 és l'últim que s'ofereixen assignatures de 4rt curs d'aquest estudi.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona