Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Titulacions de 1r i 2n cicle enginyeria tècnica industrial. especialitat química industrial (eng. 1r cicle) (informació general)

Homologat de 1r cicleTipus de títolInformació generalAccés als estudisPla d'estudisPla d'estudis de l'EEESHabilitats requeridesSortides professionalsEnginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Química IndustrialTitulacióEscola d'EnginyeriaCentre docentProporcionar la formació necessària per a la transformació de les matèries primeres en productes industrials, per a l'anàlisi i l'elaboració de productes tant orgànics com inorgànics, i per al control de qualitat dels processos esmentats. A més, en l'itinerari de medi ambient, l'alumne s'especialitza en la gestió i el tractament de residus líquids, sòlids i gasosos.Proposta docent

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs 

Formació complementària

1 torn:<br /> 1r curs, teoria al matí;  pràctiques a la tarda (5 setmanes).<br /> 2n i 3r cursos, teoria a la tarda; pràctiques al matí (4 setmanes).

Horaris/Torns
Bàsicament l'avaluació es fa mitjançant exàmens. En assignatures puntuals es combina la realització d'un treball amb l'examen de l'assignatura.Tipus d'avaluacióLes pràctiques, dins l'assignatura optativa Pràctiques en Empreses i/o Institucions, es duen a terme en més de 50 empreses i institucions públiques.Pràctiques professionalsÉs recomanable la realització del projecte de final de carrera o d'altres activitats en universitats estrangeres, mitjançant els programes europeus d'intercanvi d'estudiants.Programes d'intercanviA més també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:Continuació a altres estudis de la UAB1089612449117Continuació a estudis relacionats de la UABPublicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Estudis d'Àsia Oriental (Llicenciatura de 2n cicle)<br />Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)<br />Investigació i Tècniques de Mercat (Llicenciatura de 2n cicle)<br />Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)<br />Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)<br />Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)<br />Estudis Internacionals i Interculturals<br />Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)<br />Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Continuació a altres estudis de la UAB

Aquesta llicenciatura està en procés d'extinció i ja no es pot accedir al primer curs. Aquests estudis s'han adaptat a l'EEES, donant pas als graus d'Enginyeria Química o d'Enginyeria d'Organització Industrial.

14,23 eurosPreu vigent per crèdit3 anysDurada217.5Total de crèdits
Distribució dels crèdits Troncals i obligatoris Optatius Lliure configuració
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
1r curs 70.5
2n curs 64.5 9
3r curs 30 30 13.5
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
Totals 165 30 22.5
Segons l'elecció que es faci de les assignatures optatives, es pot obtenir l'especialització següents: - Medi AmbientItineraris
1r curs 2n curs 3r curs
 • Experimentació en Química
 • Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador 
 • Fisicoquímica
 • Fonaments d'Informàtica
 • Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria
 • Fonaments de Química
 • Química Analítica
 • Química Orgànica
 • Balanços en Processos Químics
 • Fonaments Físics de l'Enginyeria 
 • Experimentació en Enginyeria Química I
 • Enginyeria de la Reacció Química
 • Mètodes Estadístics de l'Enginyeria
 • Operacions Bàsiques
 • Administració d'Empreses i Organització de la Producció 
 • Tecnologia de Depuració d'Aigües
 • Control i Instrumentació de Processos Químics 
 • Química Industrial I
 • Anàlisi Instrumental
 • Tècniques de Tractament i Depuració d'Emissions
 • Monitoratge Ambiental
 • Química Industrial II
 • Oficina Tècnica
 • Experimentació en Enginyeria Química II
 • Residus Sòlids Industrials
 • Projecte Final de Carrera
Assignatures troncals i obligatòries
 • Avaluació de l'Impacte Ambiental i Auditories Ambientals (*) 
 • Producció i Medi Ambient (*) 
 • Administració i Legislació Ambiental
 • Termotècnia i Electrotècnia
 • Ecologia
 • Medi Ambient i Societat
 • Medi Físic
 • Tecnologies de Tractament de Residus Sòlids Urbans
 • Seguretat, Prevenció i Risc Ambiental
 • Pràctiques en Empreses, Institucions Públiques i Privades
 • Química Ambiental
 • Ampliació d'Operacions Bàsiques
(*) Per obtenir l'itinerari de Medi Ambient, aquestes assignatures s'hauran de cursar obligatòriament.
Assignatures optatives
Cal escollir-les entre l'oferta general de la UAB. Assignatures de lliure configuració

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Coneixements d'informàtica
 • Facilitat per al càlcul
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi
 • Visió espacial i atenció al detall
 • Sentit pràctic, de l'organització i del mètode
Cap definida

Els titulats en aquests estudis poden realitzar tasques directives a les indústries del sector i d'altres tasques d'organització, disseny i desenvolupament dels plans de qualitat i de la gestió mediambiental de l'empresa, i també d'organització, manteniment, disseny i control de la producció de plantes químicas.<br /> Les sortides professionals més habituals són: tècnics i directius en empreses dins l'àmbit industrial i de serveis, àrees de gestió i d'organització comercial de les empreses, tècnics de l'Administració Pública, docència i recerca.<br /> Els àmbits d'ocupació més importants són els següents:

 • Empreses de tractament de residus
 • Tractament d'aigües residuals
 • Indústria química bàsica i indústria transformadora on la química hi sigui present 
 • Laboratoris d'anàlisi químic i laboratoris d'assaigs i control de qualitat
 • Departaments comercials i de màrqueting relacionats amb el sector químic
 • Consultes i assessories
 • Institucions docents i administracions públiques 
Enginyeries

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs 

Horaris/Torns

1 torn:
1r curs, teoria al matí; pràctiques a la tarda (5 setmanes).
2n i 3r cursos, teoria a la tarda; pràctiques al matí (4 setmanes).

Tipus d'avaluació

L'avaluació es fa, bàsicament mitjançant exàmens semestrals i intrasemestrals al primer curs. Per a algunes assignatures cal, de forma periòdica, la realització de proves, treballs o el lliurament de problemes, per tal de fer l'avaluació continuada del treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Programes d'intercanvi

És recomanable la realització del projecte de final de carrera o d'altres activitats en universitats estrangeres, mitjançant els programes europeus d'intercanvi d'estudiants.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona