Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle documentació (llicenciatura de 2n cicle en extinció) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Formació complementària

Segons els estudis previs, caldrà cursar 40.5 crèdits com a complements de formació (Anàlisi i Llenguatges Documentals: Fonaments d'Anàlisi de la Informació; Arxivística General; Bibliografia i Fonts d'Informació: Fonts d'Informació General; Biblioteconomia: la Transmissió del Coneixement al Llarg del Temps; Documentació General: Gestió de Sistemes d'Informació; Documentació Aplicada).

Una part d'aquests complements de formació (30 crèdits) conformen un itinerari de campus, que pot cursar-se simultàniament amb qualsevol curs de qualsevol carrera i dóna dret a l'Itinerari de Campus: Documentació.

Horaris/Torns

1 torn de tarda, de 15 a 21h.

Tipus d'avaluació

Es combina una avaluació de coneixements teòrics a través de l'examen i la realització de treballs pràctics. La proporció depèn del tipus d'assignatura.
Les assignatures que s'imparteixen seguint el mètode docent dels crèdits ECTS (European Credit Transfer System) compten amb avaluació continuada, en la qual l'alumne ha de fer, depenent de cada assignatura, exercicis pràctics, exposicions orals a l'aula, treballs en grup, etc.

Pràctiques professionals

Dins l' assignatura Treball Fi de Carrera, l' alumne pot triar entre fer un treball d'investigació o fer pràctiques en diverses empreses i organismes públics i privats amb els quals la UAB ha subscirt un conveni. Els alumnes també poden fer pràctiques en aquestes empreses, fora de l' assignatura Treball Fi de Carrera per les quals obtindran crèdits de lliure elecció.

Programes d'intercanvi

S' han fer intercanvis amb la Universitat de l' Havana (Cuba), amb la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i amb el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas (CUIB)

Continuació a doctorats de la UAB

Observacions

Aquest doctorat és impartit conjuntament amb la UB i amb la col.laboració de professors de la UPF.

Més informació d'aquesta titulació

Extinció del pla d'estudis

Aquesta titulació està en vies d'extinció.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona