Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle direcció de comerç i distribució (títol propi) - antic (informació general)

Titulació pròpia de la UAB de 1r cicleTipus de títolInformació generalAccés als estudisPla d'estudisPla d'estudis de l'EEESHabilitats requeridesSortides professionalsGraduat en Direcció de Comerç i DistribucióTitulacióEscola Superior de Comerç i DistribucióCentre docent

L'objectiu d'aquesta titulació és proporcionar els coneixements, les habilitats i les competències necessàries per a exercir responsabilitats de direcció, organització i gestió en l'empresa comercial.<br /> Les matèries i metodologies d'aquesta titulació s'han dissenyat entorn de sis eixos estratègics per a les empreses de comerç i distribució:

 • L'entorn en què es mou l'empresa
 • El consumidor
 • L'establiment comercial (localització, implantació, lay-out)
 • Estratègia i organització de l'empresa
 • Models d'empresa comercial i d'expansió
 • Habilitats directives i de comunicació
Proposta docent

Torn de matí, de 9,15 a 14h.<br /> El règim d'estudi és a temps parcial (només matins) i amb possibilitat de via lenta.<br /> La modalitat és presencial.<br /> El període lectiu és anual.<br />  

Horaris/Torns

Avaluació continuada mitjançant una combinació d'exàmens, treballs específics (individuals i grupals), simulacions de casos reals, etc.

Tipus d'avaluació
 • Realització de pràctiques curriculars en empreses.
 • Visites a empreses.
 • Ponents convidats.
 • Treballs de camp dins el marc d'una assignatura.
Pràctiques professionals
Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 10-11
<img height="1" src="about:trans.gif" width="100%" />
Des de Batxillerat+PAU
i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 

 • Anàlisi Musical (0,1)
 • Biologia (0,2)
 • Ciències de la Terra i del Medi Ambient (0,1)
 • Cultura Audiovisual (0,1)
 • Dibuix Artístic (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,2)
 • Física (0,2)
 • Geografia (0,2)
 • Grec (0,1)
 • Història de l'Art (0,2)
 • Literatura Catalana (0,1)
 • Literatura Castellana (0,1)
 • Llatí (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
5.000
<img height="1" src="about:trans.gif" width="100%" />
<img height="1" src="about:trans.gif" width="100%" />
Proves d'accés per a
Més grans de 25 anys

Opció de Ciències Socials i Jurídiques

5.000
<img height="1" src="about:trans.gif" width="100%" />
Altres

Proves per a més grans de 45 anys
Títols universitaris
Estudis estrangers

 

5.000
 5.000 
   
81,17 euros Preu vigent per crèdit20294Codi de preinscripció de nou ingrés (<a href="http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/preins.htm">DURSI</a>)50Places de nou ingrés- La Fundació ESCODI disposa d'una borsa pròpia de beques, que poden arribar a cobrir fins al 50% del preu de la matrícula.
Aquestes beques són compatibles amb altres beques o ajuts sempre i quan la suma d'elles no superi l'import de la matrícula.

Possibilitat d'acollir-se al fraccionament de la matrícula a través del préstec de l'AGAUR. Beques específiques3 anysDurada180Total de crèdits

Distribució dels crèdits: Obligatoris Optatius Lliure configuració
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
1r Curs 60
2n Curs 60  
3r Curs 55 5  
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
Totals 175 5  
1r Curs 2n Curs
 • Distribució Comercial i Models Empresarials 
 • Dret Mercantil i Fiscal
 • Fonaments d'Economia i Economia de l'Empresa
 • Psicologia del Consumidor
 • Investigació i Anàlisi del Mercat (*) 
 • Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa Comercial
 • Estats Comptables i Financers (**)
 • Fonaments del Màrqueting (*) 
 • Promoció de l'Empresa Comercial
 • Psicologia Social del Consum 
 • Legislació Comercial i Marc Institucional

 

 • Direcció i Organització de l'Empresa Comercial 
 • Tècniques de Direcció d'Organització i Lideratge d'Equips 
 • Tècniques de Venda i Anàlisi Transaccional
 • Merxandatge Visual i Promoció en el Punt de Venda (I) (*)
 • Gestió de Compres i d'Estocs (I)  (*)
 • Màrqueting Estratègic a l'Empresa Comercial
 • Disseny del Producte i Elaboració de Col·leccions
 • Localització Comercial i Marxandatge Urbà  
 • Marxandatge Visual i Promoció en el Punt de Venda (II) 
 • Gestió de Compres i d'Estocs (II)
 • Gestió Immobiliària en el Comerç

(*) Aquestes assignatures es convaliden als alumnes que hagin cursat el CFGS de Gestió comercial i màrqueting.
(**) Aquesta assignatura es convalida als alumnes que hagin cursat el CFGS d'Administració i Finances
 .

3r Curs
 • Tècniques de Comunicació i Negociació (I)
 • Qualitat i Sistemes de Gestió de l'Empresa  (I)
 • Gestió dels Recursos Humans
 • Empresa Familiar
 • Aplicacions Informàtiques i Noves Tecnologies
 • Centrals i Grups de Compra
 • Tècniques de Comunicació i Negociació (II)
 • Qualitat i Sistemes de Gestió a l'Empresa Comercial (II)
 • Models i Estratègies de Creixement
 • Treball de Final de Carrera
Assignatures obligatòries
3r Curs

S'ha de triar una de les assignatures següents:

 • Pràctiques en Empreses del Sector
 • Creació d'Empreses en el Sector Comercial
 • Direcció, Gestió i Promoció de Centres Comercials
 • Anglès com a eina per a la Gestió Comercial (*)

(*) L'escola reconeixerà els crèdits a qui pugui acreditar que durant la titulació ha fet anglès (mínim entre 125 i 130 hores) en un dels centres reconeguts per la UAB.

Assignatures optatives

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona que tingui:

 • interès per la psicologia i el màrqueting,
 • vocació pel món del retail i la distribució,
 • vocació directiva,
 • motivació per observar i analitzar l'entorn i els estils de vida i de consum de les persones,
 • capacitat d'innovació,
 • capacitat de comunicació i lideratge d'equips i projectes.
Cap definida

El graduat en Direcció de Comerç i Distribució serà un professional amb coneixements i habilitats per a assumir diferents responsabilitats en l'empresa comercial i les seves agrupacions:

 • Director d'establiment o grup d'establiments
 • Direcció de l'empresa comercial en qualsevol dels seus formats (cadena, franquícia, comerç associat, comerç independent)
 • Direcció o equip de gestió d'un centre comercial
 • Direcció o equip de gestió d'una central de compres
 • Comandament intermedi dins l'equip de la central de gestió de l'empresa comercial en les àrees de:  expansió, màrqueting estratègic, promoció i animació dels punts de venda, atenció i fidelització dels clients, vendes, compres, recursos humans i administració i sistemes de gestió, etc.

L'ESCODI posarà a disposició dels alumnes una borsa de treball específica

Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

1 torn de matí, de 9.15 a 14h.
Règim d'estudi a temps parcial (només matins) i amb possibilitat de via lenta.
Modalitat presencial.
Període lectiu anual.

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada mitjançant una combinació d'exàmens, treballs específics (individuals i grupals), simulacions de casos reals, visites a empreses, etc.

Pràctiques professionals

- Realització de pràctiques curriculars i extracurriculars en empreses
- Pràctiques a l'estranger
- Visites a empreses
- Ponents convidats
- Treballs de camp dins el marc d'una assignatura.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona