Qui hi pot accedir?


Quins són els requisits per accedir a un màster oficial?
a) Qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial espanyol. 
b) Qualsevol persona que tingui un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, i que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster.
c) Els titulats de sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat d'homologació, amb la comprovació prèvia que els estudis cursats acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis de postgrau.
L'accés per aquesta via no significa el reconeixement ni l'homologació del títol previ, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui sí que tindrà plena validesa oficial.

Cada màster té uns requisits d'admissió propis?
Sí. Pots consultar la informació a l'apartat "Requisits d'admissió". Els requisits específics poden anar des de les titulacions necessàries per accedir al màster fins a la valoració de diferents coneixements a l'hora de realitzar la selecció.

Puc demanar l'admissió abans de finalitzar la titulació?
Sí. Quan facis la preinscripció hauràs d'indicar que estàs pendent de finalitzar els estudis. En el moment de matricular-te hauràs de presentar un comprovant de la finalització dels estudis que donen accés al màster.

Com s'informa de l'admissió?
A través de les resolucions d'admissió que es publiquen al web, a l'apartat corresponent de cada màster.
Els estudiants admesos rebran una notificació personal per correu electrònic i per correu postal. Aquest segon document serà necessari a l'hora de matricular-se i, en el cas dels estudiants internacionals, imprescindible per a la tramitació del visat.

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona