Inici > Estudiar > Mínor en italià

Mínor en Italià


Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu d'aquests estudis és contribuir a l'adquisició d'habilitats i competències lingüístiques, literàries, històriques i culturals en italià, per poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals l'italià sigui essencial o imprescindible.

Encara que l'italià és una llengua relativament menor en el context internacional, constitueix un instrument essencial per al coneixement i la comunicació en nombrosos àmbits tecnològics, culturals i científics: artístic, arqueològic, de la cuina, de la moda, de la indústria... És el complement acadèmic ideal per a la majoria d'alumnes d'Història de l'Art, Musicologia, Història, Arqueologia, Traducció, etc.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Italià és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui completar la seva formació bàsica amb una d'específica sobre la llengua, la literatura i la cultura italianes en general. El seu objectiu ha de ser complementar els coneixements, les competències i les habilitats globals i ampliar la seva perspectiva lingüisticocultural per tal de dotar-se de més competitivitat.

Els estudiants de qualsevol grau filològic combinat estan exclosos i no poden cursar aquest mínor, atès que ja és una menció dins del seu pla d'estudis.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 54 crèdits ECTS i l'estudiant n'ha de cursar 30 (5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna):

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
103395 Art i Literatura Italianes 6 cr. ECTS Semestral
103394 Cinema i Literatura Italians 6 cr. ECTS Semestral
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 6 cr. ECTS Semestral
100039 Idioma Modern I: Italià 6 cr. ECTS Semestral
100048 Idioma Modern II: Italià 6 cr. ECTS Semestral
103392 Idioma Modern III: Italià 6 cr. ECTS Semestral
103391 Idioma Modern IV: Italià 6 cr. ECTS Semestral
103398 Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista 6 cr. ECTS Semestral
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 6 cr. ECTS Semestral

Horaris

Horari del Mínor en Italià, curs 2015-16.

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres.

Coordinador acadèmic
Rossend Arqués
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Àrea de Filologia Italiana

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 50 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 21 de juliol Preinscripció
(a través del web)
17 de setembre (data límit) Resolució
9 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona