Inici > Estudiar > Mínor en estudis literaris i culturals

Mínor en Estudis Literaris i Culturals


Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu d'aquest mínor és oferir una formació bàsica de caràcter interdisciplinari en les àrees de la literatura comparada, la teoria de la literatura i els estudis culturals. Aquesta formació és una iniciació a l'anàlisi de qüestions teòriques i metodològiques de literatura comparada.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Literaris i Culturals és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB amb interès a complementar els estudis amb una formació en literatura comparada, teoria de la literatura i estudis culturals.

No poden accedir a aquest mínor els alumnes que cursin un grau de l'àmbit filològic.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 60 crèdits optatius, i l'estudiant n'ha de cursar 30.

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
100264 Crítica Literària i Cultural (Segles XX – XXI) 6 cr. ECTS Semestral
100255 Literatura Comparada i Estudis Culturals 6 cr. ECTS Semestral
100263 Literatura, Gèneres i Sexualitats 6 cr. ECTS Semestral
100262 Pensament Literari 6 cr. ECTS Semestral
100244 Teoria i Anàlisi de la Narrativa 6 cr. ECTS Semestral
100243 Teoria i Anàlisi de la Poesia 6 cr. ECTS Semestral
100242 Teoria i Anàlisi del Teatre 6 cr. ECTS Semestral
100254 Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada 6 cr. ECTS Semestral
100253 Tradició Literària Occidental I 6 cr. ECTS Semestral
100252 Tradició Literària Occidental II  6 cr. ECTS Semestral

Horaris

Horaris del Minor en Estudis Literaris i Culturals, curs 2015-16.

Les classes s'impartieixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinadora acadèmica
Meri Torras Francés
Departament de Filologia Espanyola

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 20 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats als estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
No hi poden accedir els alumnes que cursin un grau de l'àmbit filològic.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular-se de les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 21 de juliol Preinscripció
(a través del web)
17 de setembre (data límit) Resolució
9 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.

CONTACTA

Punt d'informació
+ 34 93 581 11 11

Enviar correu

 

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona