Inici > Estudiar > Mínor en estudis gallecs

Mínor en Estudis Gallecs


Formulari de preinscripció 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor d'Estudis Gallecs és proporcionar una formació bàsica en llengua i literatura gallegues, que apropi l'especificitat històrica, cultural i lingüística de Galícia i afavoreixi una visió contrastiva en relació amb les altres llengües i cultures que es van desenvolupar en el territori peninsular, així com contribuir a donar als estudiants les habilitats i les competències lingüístiques, literàries, històriques i culturals gallegues per poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals saber gallec és essencial o imprescindible. En acabar el mínor, l'estudiant té un domini de la llengua gallega que li permet intervenir en un conjunt variat de situacions comunicatives, pot analitzar l'evolució de la llengua des d'una perspectiva social, i coneix i comprèn els principals factors que marquen l'evolució del sistema literari gallec.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Gallecs és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui completar la formació bàsica amb una d'específica sobre la llengua, la literatura i la cultura gallegues en general. El seu objectiu ha de ser complementar els coneixements, les competències i les habilitats globals, i ampliar la perspectiva lingüisticocultural per tal de dotar-se de més competitivitat.

Els estudiants de qualsevol grau filològic combinat estan exclosos i no poden cursar aquest mínor, atès que ja és una menció dins del seu pla d'estudis.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 30 crèdits ECTS, que l'estudiant ha de cursar, repartits en 5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna:

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
103385 Cultura i Societat Gallegues 6 cr. ECTS Semestral
103384 Història Social de la Llengua Gallega 6 cr. ECTS Semestral
100041 Idioma Modern I: Gallec 6 cr. ECTS Semestral
100050 Idioma Modern II: Gallec 6 cr. ECTS Semestral
103386 Literatura Gallega 6 cr. ECTS Semestral

Horaris

Horaris del Mínor en Estudis Gallecs, curs 2015-16.

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinadora acadèmica
Sonia Varela Pombo
Departament de Filologia Francesa i Romànica

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 30 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular-se de les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 21 de juliol Preinscripció
(a través del web)
17 de setembre (data límit) Resolució
9 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona