Inici > Estudiar > Mínor en estudis alemanys

Mínor en Estudis Alemanys


Formulari de preinscripció 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor és contribuir a formar professionals amb les habilitats lingüístiques necessàries per desenvolupar-se de manera eficient en entorns professionals (comercials, acadèmics, administratius, etc.) on les comunicacions, tant corporatives com individuals, es duguin a terme en alemany.

El mínor està dissenyat per tal de donar resposta pràctica al fet que, cada vegada més, els àmbits d'especialitat als quals s'incorporen els graduats universitaris defineixen les seves esferes d'activitat en termes internacionals. Els graduats no només necessiten alts nivells de competència en anglès, sinó també el domini d'una segona llengua estrangera. L'alemany té un pes decisiu en les relacions internacionals, atesa la importància d'Alemanya, Àustria i Suïssa com a potències econòmiques, culturals i tecnològiques. L'objectiu del mínor d'Estudis Alemanys és, doncs, proporcionar una formació lingüística i cultural especialitzada en l'alemany.

Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor d'Estudis Alemanys és el d'un alumne matriculat en qualsevol títol de grau de la UAB que vulgui ser competitiu en un mercat laboral més internacional. En acabar els estudis del mínor, l'estudiant té un nivel B1.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

No poden accedir a aquest mínor els alumnes de graus filològics combinats i els d'Estudis Anglesos.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 60 crèdits ECTS, i l'estudiant n'ha de cursar 30 (5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna):
  Assignatura Crèdits ECTS Durada
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 6 cr. ECTS Semestral
100211 Història de la Cultura Alemanya 6 cr. ECTS Semestral
100038 Idioma Modern I: Alemany 6 cr. ECTS Semestral
100047 Idioma Modern II: Alemany 6 cr. ECTS Semestral
100205 Idioma Modern III: Alemany (nivell A2.1) 6 cr. ECTS Semestral
100204 Idioma Modern IV: Alemany (nivell A2.2) 6 cr. ECTS Semestral
100203 Idioma Modern V: Alemany (nivel B1.1) 6 cr. ECTS Semestral
100202 Idioma Modern VI: Alemany (nivell B1.2) 6 cr. ECTS Semestral
100210 Literatura Alemanya i Cinema 6 cr. ECTS Semestral
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 6 cr. ECTS Semestral

Les assignatures de contingut cultural o literari (codis 100212, 100211, 100210 i 100209) no s'imparteixen en alemany, sinó en català o castellà.

Horaris

Horaris del Mínor en Estudis Alemanys, curs 2015-16.

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
Bernd Springer
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Àrea de Filologia Alemanya

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 60 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 21 de juliol Preinscripció
(a través del web)
17 de setembre (data límit) Resolució
9 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona