Inici > Estudiar > Mínor en cultures i literatures romàniques medievals

Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals


Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor és l'estudi de la formació i la consolidació de les principals tradicions literàries de les llengües romàniques. Europa és una unitat històrica constituïda a l'edat mitjana, en la qual la cultura té un pes fonamental. La literatura d'aquell període va generar uns processos d'identificació més enllà de les fronteres polítiques, lingüístiques o socials que, en bona part, persisteixen en l'actualitat. Aquest mínor proposa a l'estudiant una aproximació sòlida a la literatura medieval europea, a la societat que la va produir i en va gaudir, i a la repercussió que ha tingut en les arts i en la cultura occidental fins als nostres dies.

Perfil de l'estudiant
Els continguts que proposem són d'una gran transversalitat en el camp més genèric de les humanitats. Aquesta proposta està especialment adreçada als estudiants d'Humanitats, Filologia i Història, així com a estudiants d'altres facultats que vulguin consolidar la seva formació humanística.

Estan exclosos d'aquest mínor els estudiants del Grau en Estudis Francesos o de qualsevol grau combinat de Francès.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 36 crèdits ECTS, i l'estudiant n'ha de cursar 30 (5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna):

  Assignatura Crèdits ECTS Durada
103371 Èpica Romànica Medieval 6 cr. ECTS Semestral
103370 Introducció a les Literatures Romàniques 6 cr. ECTS Semestral
103369 Lírica Romànica Medieval 6 cr. ECTS Semestral
103368 Literatura i Societat a l'Edat Mitjana 6 cr. ECTS Semestral
103367 Llegendes Medievals 6 cr. ECTS Semestral
103366 Novel·la Romànica Medieval 6 cr. ECTS Semestral

Horaris

Horaris del Mínor en Cultures i Literatures Romàniques Medievals, curs 2015-16.

Les classes s'imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.


Informació administrativa

Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinador acadèmic
Jordi Cerdà
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Àrea de Filologia Romànica

Oferta de places
Cada any s'ofereixen 30 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de grau que s'estiguin cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 2 de juny al 21 de juliol Preinscripció
(a través del web)
17 de setembre (data límit) Resolució
9 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa aplicable
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona