UAB

Guies docents de les assignatures

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Mencions

Formació General
Menció en Empresa
Menció en Operacions

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Física
- Matemàtiques
- Informàtica
- Empresa
- Antropologia

2n semestre
- Química
- Càlcul
- Expressió Gràfica
- Física Elèctrica
- Enginyeria Mediambiental
1r semestre
- Ètica Professional
- Tecnologia Elèctrica i Electrònica
- Estadística
- Direcció Tàctica d'Operacions
- Automatismes i Mètodes de Control Industrial

2n semestre
- Ciència i Tecnologia de Materials
- Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i Fluids
- Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
- Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
- Enginyeria Economicofinancera
3r curs 4t curs
1r semestre
- Tecnologia Mecànica
- Tècniques de Direcció d'Empreses
- Direcció Estratègica de les Operacions
- Mètodes Quantitatius per a la Gestió
- Macroeconomia

2n semestre
- Veritat, Bondat i Bellesa
- Mètodes Quantitatius Avançats per a la Gestió
- Direcció Estratègica d'Empreses
- Gestió de la Qualitat, Seguretat i Mediambient
- Política Tecnològica i de la Innovació
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

4t curs  
- Pràctiques Professionals
- Enginyeria de Processos de Fabricació
- Mètodes Avançats de Producció Mecànica
- Tecnologies de Fabricació Integrades Informàticament
- Gestió Energètica
- Gestió de Residus
- Enginyeria Fluidotèrmica
- Màquines i Motors Tèrmics
- Tècniques i Habilitats Comunicatives i Socials
- Ciència, Tecnologia i Societat
- Idioma (Anglès)
- Idioma (Alemany)
 
Menció en Empresa Menció en Operacions
- Gestió de la Innovació
- Gestió del Coneixement
- Sistemes d'Informació per a la Direcció
- Gestió del Canvi i de l'Equip Humà
- Màrqueting Industrial
- Comptabilitat Financera i Analítica
- Gestió de la Cadena de Subministraments
- Localització i Disseny de Plantes Industrials
- Enginyeria de Producte i de Procés
- Sistemes d'Informació per a la Direcció
- Direcció de Projectes
- Gestió i Tècniques de Manteniment

Calendari d’implantació

Aquesta titulació està totalment implantada.