UAB

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 17-18
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,1)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
10,280
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències de la Salut 6,063
Altres
Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
 7,990

Codi de preinscripció

21044

Taules d’adaptacions

El Grau d'Infermeria impartit en el nostre centre no substitueix la diplomatura, al ser estudis de nova creació no existeixen taules d'adaptació.

Taules de reconeixements

Els alumnes que accedeixen d'altres estudis podran reconèixer les assignatures que tinguin superades, al Grau d'Infermeria a la Facultat de Medicina. A continuació es detallen la relació d'assignatures reconegudes d'algunes titulacions:
Grau Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat
Grau Infermeria de l'Escola Universitària Sant Pau
Grau Infermeria de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
Grau de Medicina de la Facultat de Medicina