Retitulació al grau en Direcció Hotelera

Informació general

El Curs de Retitulació al Grau de Direcció Hotelera dóna l'oportunitat als estudiants que han superat els crèdits propis del primer cicle dels estudis de Direcció Hotelera (*) i que estan en possessió del títol propi de Direcció Hotelera de la UAB, la possibilitat d'assolir el títol de Grau en Direcció Hotelera (títol oficial i homologat adaptat a l'espai europeu).

Aquesta titulació facilita un major nivell de qualificació superior universitària, ampliant les competències professionals i coneixements associats als nivells i posicions laborals que el mercat turístic demanda actualment, i ofereix un format que permet compaginar estudis i treball, així com altres ocupacions.

Els estudiants hauran de cursar un total de 54 crèdits ECTS del pla d'estudis del Grau de Direcció Hotelera.

(*) D'acord amb el pla del 13 de juliol de 1993 (BOE 19 d´agost de 1993) o segons el pla del 22 de juny de 2000 (BOE 19 de juliol de 2000).

Característiques principals

- Format semivirtual fàcilment compaginable amb l'activitat professional
- Sessions presencials: divendres tarda i dissabte matí.
- Inici de curs: octubre de 2017.
- Assistència mínima del 80%.
- Possibilitat de matrícula parcial, segons condicions personals.

Accés al curs de retitulació a Grau

  • el poden sol·licitar els estudiants que estiguin en possessió del títol propi de Direcció Hotelera.
  • cal tramitar prèviament la preinscripció per a l'ingrés a l'oficina d'Orientació Universitària.
  • aquesta sol·licitud s'haurà de formalitzar online al portal d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, apartat Preinscripció Universitària.
Caldrà presentar comprovant del títol i el certificat baremat, que es pot sol·licitar prèviament a la Gestió Acadèmica.

Codi per a la preinscripció universitària al Curs de Retitulació al Grau en Direcció Hotelera: 23015
 
Per a més informació sobre preinscripció universitària:

Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
Via Laietana, 2.
08003 Barcelona
Telf.: +34 93 223 03 23 / +34 93 223 25 91
Horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14h
E-mail: Bústia de contacte

Assignatures obligatòries d'adaptació Crèdits
Economia de l'empresa 6
Fonaments del sector turístic i hoteler 6
Estratègies de comunicació i directives 6
Primera llengua estrangera III 6
Segona llengua estrangera III 6
Seguretat i prevenció hotelera 6
Direcció estratègica i comercial d'hotels 6
Treball final de Grau 12


Preus per al curs 2017-2018

Preu crèdit: 94,00 €
Crèdits 1er curs: 54 ECTS
Total matricula: 5.076,00 € (*)
Preu crèdit repetit: Cap gravamen, igual al preu del crèdit del curs vigent.
 
Becaris Ministeri d'Educació i Ciència (MEC): Descompte del 100% del preu públic(*) dels crèdits matriculats.
Família Nombrosa: Descompte del 50% del preu públic(*) dels crèdits matriculats.

(*) La quantia del preu públic la fixa el Decret de Preus Públics segons el coeficient d'estructura docent dels estudis impartits, pendent de publicació el preu públic pel curs 2017-2018.
 
Inclosos a tots els preus de matrícula els següents conceptes:
- Taxa suport gestió acadèmica de la UAB (Comissió econòmica del Consell Social) de 160€ (curs 2015-2016).
- Assegurança escolar obligatòria de 1,12 €.
- Assegurança complementària d'accidents i responsabilitat civil. Aproximadament 8 €.


Tipus de pagament

Pagament únic: descompte del 3% pel pagament de l'import total de la matrícula. (7 dies per realitzar el pagament mitjançant ingrés o transferència)

Pagament fraccionat (en dos terminis):
- 1r pagament: 60% de l'import total de matrícula (7 dies per realitzar el pagament mitjançant ingrés o transferència).
- 2n pagament: 40% restant sobre l'import total de la matrícula (al mes de desembre mitjançant domiciliació bancària).
En cas de rebuts retornats o impagaments, l'estudiant es farà càrrec de les despeses bancàries.

Pagament mitjançant finançament bancari: La Fundació UAB paga els interessos de la matrícula mitjançant aquest préstec.

Podeu consultar les condicions en el díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS

- Es pot triar entre 3, 5 o 9 mensualitats.
- No cal canviar d'entitat bancària: l'estudiant tria l'entitat de domiciliació.
- Possibilitat de triar la data del venciment.
- Tràmits senzills i en el propi centre.
 
Altres crèdits per al finançament dels estudis:

Entitat: La Caixa
Línia de la Generalitat per a universitats públiques de Catalunya i centres adscrits.
- Finançament d'un sol curs, amb retorn del capital al llarg del curs.
- Import màxim de 4.500 euros.
- L'interès és fix. Actual: 8,00 %
- El termini del préstec és de fins a 11 mesos
- Exempt de comissions
 
Entitat: Caixa Catalunya
- Contempla el finançament dels estudis, material didàctic, estada i desplaçaments.
- Límit de crèdit màxim entre 7.000 i 30.000 Euros.
- El termini màxim de pagament és: durada oficial dels estudis + 5 anys.
- Exempt de comissions, obertura i estudi, excepte per disposicions amb destí desplaçament o estada on es repercutirà una comissió obertura de l'1% .
- Tipus d'interès: primer any fix i posteriors referenciat a l'EURIBOR a 12 mesos.
- Possibilitat de carència.

Oferta de places limitada.