Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau, assignatura obligatòria dels plans d'estudi de Grau, és un treball orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. La seva matrícula es pot formalitzar juntament amb la resta d'assignatures o mòduls de la titulació, dins dels terminis fixats a tal efecte al calendari acadèmic.

El Treball de Fi de Grau es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma a partir d'una temàtica pactada amb el professorat encarregat de supervisar i avaluar la seva realització.

Entre el 12 i el 14 de setembre de 2017, és el termini perquè els estudiants amb 60 o menys crèdits per finalitzar els estudis puguin escollir i sol·licitar, dins de l'oferta publicada, el Treball Fi de Grau que desitgin desenvolupar aquest curs acadèmic 2017-2018.

Els estudiants amb més de 60 crèdits per finalitzar els seus estudis hauran de sol·licitar el Treball de Fi de Grau entre el 27 i el 28 de setembre.

Totes les sol·licituds s'hauran de presentar a la Gestió Acadèmica, dins l'horari d'atenció al públic. No caldrà sol·licitar cita prèvia per fer aquest tràmit.

Un cop fetes les sol·licituds per part del estudiants, l'equip coordinador del Treball Final de Grau adjudicarà la plaça a cadascun, seguint els següents criteris de priorització, sempre i quan s'hagi tramitat la sol·licitud dins del termini establert:

-Es començarà adjudicant les places a aquells estudiants que estiguin matriculats dels últims 60 crèdits de Grau.
 
-Un cop fetes aquestes adjudicacions, si encara hi ha oferta, es procedirà a adjudicar les places als estudiants restants.
 
-La priorització de places es realitzarà en tots els casos a partir de la mitjana de la qualificació de l'expedient acadèmic del estudiant.


Documents relacionats amb el Treball de Fi de Grau:

Calendari d'adjudicacions del Treball de Fi de Grau (PDF, )
Manual del Treball de Fi de Grau (Grau en Psicologia i Grau de Logopèdia) (PDF, )
Oferta TFG Grau en Psicologia curs 2017-18 - actualitzat (PDF, )
Oferta TFG Grau en Logopèdia curs 2017-18 actualitzat 05/09/2017 (PDF, )
Adjudicació definitiva TFG Psicologia curs 2017-18 (04/10/2017) (PDF, )
Adjudicació definitiva TFG Logopèdia curs 2017-18 (10/10/2017) (PDF, )
Formulari Sol·licitud de Places del Treball de Fi de Grau (Primera ronda) (PDF, )
Formulari Sol·licitud de Places Vacants del Treball de Fi de Grau (Segona ronda) (PDF, )