Grau en Educació Social

L'ESTUDIANT HA DE SUPERAR 54 CRÈDITS OPTATIUS. 18 crèdits a escollir entre l’oferta de 3r curs i 36 crèdits a escollir entre l’oferta de 4t curs. Dins d’aquests 54 crèdits cal comptabilitzar:

  • assignatures optatives de tercer i/o quart curs cursades i superades (ja sigui a la Facultat o en el marc d’un programa d’intercanvi, quan l’acord d’estudis les reculli)
  • assignatures optatives de tercer i/o quart curs reconegudes a partir d’estudis universitaris oficials previs, de CFGS, etc.)
  • crèdits superats en el marc d’un programa d’intercanvi, recollides a l’acord d’estudis, i que no tinguin correspondència amb assignatures del pla d’estudis de la UAB (fins a un màxim de 30 crèdits)
  • reconeixement de nivells d’idiomes (fins a un màxim de 12 crèdits)
  • reconeixement d’activitats amb reconeixement acadèmic (fins a un màxim de 6 crèdits)

L'estudiant que vulgui obtenir una menció haurà de superar 30 crèdits d’entre les assignatures pròpies de la menció.

L'estudiant ha de valorar primer quants crèdits vol matricular a tercer i a quart, en funció dels interessos i de la situació de cada estudiant (crèdits matriculats a tercer, crèdits reconeguts a CFGS, intenció de demanar un programa de mobilitat, etc.). L'estudiant ha de saber, però, que si vol fer una menció ha de reservar 30 crèdits per fer les assignatures associades a cada menció. Les mencions són itineraris que donen una certa coherència a l'oferta d'assignatures optatives, que suposen una especialització en un camp específic de l'educació social, amb el benentès de què el títol és únic i habilitador per a exercir els diferents i variats perfils que existeixen en el camp professional de l'educació social.

En el cas que l’estudiant no vulgui tenir una menció, i opti per l’itinerari generalista del pla d’estudis, la tria s'ha de fer, en funció dels crèdits que vulgui i/o necessiti cursar, entre l'oferta de les 15 assignatures optatives de la titulació.

Les assignatures optatives tenen una capacitat de 45 places.
 
El criteri que s'utilitzarà en el període de matrícula per ordenar l'accés a l'automatrícula serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic i el menor nombre de crèdits que faltin per acabar la carrera. Consulteu els criteris d'assignació a l'apartat d'informació de matrícula.

Pla d’estudis del Grau en Educació Social