Grau en Educació Primària


Assignació de la Menció


L'elecció i assignació de les mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa es formalitza en el mes de març quan l'estudiant estigui cursant el 3r curs del Grau. Període en el que es formalitza la preinscripció prèvia obligatòria per accedir a aquestes 4 mencions. 

El criteri que s'utilitzarà per ordenar les peticions i assignar les mencions serà de la nota mitja de l'expedient acadèmic (amb les qualificacions obtingudes en les assignatures avaluades fins al febrer).

L'elecció de les optatives d'itinerari o de la resta de mencions que puguin interessar a l'estudiant es resoldrà en el moment de formalització de la matrícula de 4t curs del Grau. El criteri que s'utilitzarà en el període de matrícula per ordenar l'accés a l'automatrícula serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic. De manera que tindran prioritat els estudiants amb millor expedient acadèmic i d'últim curs de carrera.

Alumnes de 3r curs del Grau: 

Podeu consultar l’oferta del següent curs durant la primera setmana de març dins de l’apartat Informació general.

Els alumnes que vulguin cursar una de les mencions amb preinscripció prèvia obligatòria hauran de seguir el següent procediment per a l’elecció de la menció:

Primer: Durant mes d’abril de 2018 s'obre el termini de sol·licituds, les quals es realitzaran a través d'una aplicació a la que tindreu accés des d'aquesta pàgina.


Termini: del 9 al 12 d’abril de 2018         

Segon: publicació de la resolució provisional d'assignació de menció.

Data: 18 d’abril de 2018.

Lloc: podràs consultar aquí la resolució provisional

Tercer: presentació de reclamacions, si s'escau.

Data: del 18 al 20 d’abril de 2018.

Lloc: Gestió Acadèmica del centre (recordeu que heu de demanar cita prèvia)

Quart: publicació de la resolució definitiva d'assignació de menció.

Data: 26 d’abril de 2018.

Lloc: podràs consultar aquí la resolució definitiva.

Cinquè: data límit acreditació requisits mencions en llengua anglesa i educació musical: finals de juny: 29 de juny de 2018.
 

Tingueu en compte que la resolució d'assignació de menció en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa, es publicarà amb el número de registre d'entrada que us facilitarà l’aplicació de preinscripció com a dada identificativa de l'estudiant.

Les assignatures de les mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa quedaran associades a la matrícula de l'estudiant i les hauran de seleccionar en el moment de formalització de la matrícula.

Informació per la matrícula:

L’alumnat amb menció en Educació Física,  Educació Musical,  Necessitats Educatives Específiques o en Llengua Anglesa assignada i que finalment vulgui matricular optatives d’itinerari o de la resta de mencions podrà trametre un correu electrònic, abans de formalitzar la matrícula, des de l’adreça que té assignada per la UAB (e-campus.uab.cat) a la següent adreça: ga.c.educacio@uab.cat. En el termini màxim de 24 hores l’alumne rebrà un correu de confirmació de la renúncia. La plaça que alliberarà serà assignada al següent de la llista, el qual rebrà la corresponent comunicació. Un cop iniciat el curs es farà pública la relació de mencions que han quedat amb places vacants per ofertar-la en el primer termini de modificacions de matrícula.

Informació sobre el procés de matrícula.

Un cop iniciat el curs, en el primer termini de modificacions de matrícula, els alumnes tindran la possibilitat de sol.licitar el canvi de menció o d'optatives d'itinerari matriculades. Aquestes sol.licituds s'estudiaran i es resoldran d'acord amb les places que, un cop finalitzat el procés de matrícula, hagin quedat disponibles. El criteri que s'utilitzarà per ordenar les sol.licituds serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic.