Grau en Educació Primària

Informació general


L'ESTUDIANT HA DE SUPERAR 30 CRÈDITS OPTATIUS (els crèdits optatius reconeguts comptabilitzen dintre d'aquests 30 crèdits).

L'oferta de les assignatures optatives es concentra en el quart curs del Grau. 

Les assignatures optatives tenen una capacitat de 40 places.

Per cursar les mencions de Llengua Anglesa i d'Educació Musical s'han de complir els prerequisits d'accés que s'indiquen tot seguit:

Menció en Llengua Anglesa: requisit d'entrada a la menció: nivell C1 en llengua anglesa

Menció en Educació Musical: requisit d'entrada a la menció: acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música. Ateses les dificultats que es poden donar per acreditar aquest nivell, des del centre s'arbitrarà la realització d'una prova, de la qual s'obtindran uns resultats que seran públics abans del període d'obertura del procés de consulta a les mencions. En aquesta prova s'avaluaran els coneixements de lectura (compases, melodia i ritme), de reconeixement oral i escrit (imitació, identificació, dictat), així com de cançó i d'anàlisi d'obres musicals (nivell estructural, rítmic i melòdic) equivalent al nivell de grau elemental de música.L'alumnat haurà d'acreditar l'acompliment d'aquests requisits, per a la qual cosa hauran de presentar la documentació acreditativa, a la Gestió Acadèmica del centre, al llarg dels seus estudis i com a màxim l'última setmana de juny, prèvia a la matrícula de 4t curs del Grau.

Els estudiants que facin la prova de Música a la Facultat no hauran de trametre cap document acreditatiu.

En el cas que un estudiant que no opti per una d'aquestes mencions vulgui fer alguna de les assignatures optatives d'aquestes mencions haurà d'acreditar els mateixos requisits que es demanen per optar a la menció.

MÒDULS HORARIS DE LES MENCIONS I OPTATIVES D'ITINERARI

Per al curs 2018-19:

Mencions amb preinscripció prèvia obligatòria: mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa.

Consulteu la informació dels horaris previstos de les mencions oficials aquí.

Consulteu aquí els horaris de la resta d'assignatures optatives.

Els horaris definitius els podreu de consultar com a màxim durant la primera quinzena de juliol, abans de la matrícula.

Consulteu el pla d'estudis del Grau en Educació Primària aquí.

Inici del procés de sol.licitud d’elecció de menció (procés que podeu consultar a l’apartat Assignació de la menció).

Modificacions de matrícula: durant el primer termini de modificacions de matrícula es farà pública la relació de mencions amb preinscripció prèvia obligatòria amb places disponibles: més informació.