Assignació d'Unitat Docent (Grau Medicina)

Assignació Unitat Docent Hospitalària 2017
Grau Medicina
Segon Curs Segon Quadrimestre 2016-17

  Terminis Observacions
Presentacions de les UDH    
Sol·licituds 13 al 17 de març de 2017 La sol·licitud es farà a través del formulari web que teniu a continuació:
Sol·licitud d'Unitat Docent Hospitalària
Publicació llistes provisionals 20 de març de 2017 - Relació provisional amb NIU dels alumnes amb les 4 opcions triades.
- Relació per NIU dels estudiants, per a cada opció triada 2, 3, 5 i 6).
- Nombre de places de cada Unitat, tenint en compte els percentatges aprovats per la Comissió de Docència la Facultat.
Canvis de preferència 23 i 24 de març de 2017 A la Gestió Acadèmica de la Facultat de Medicina
Publicació relació definitiva 27 de març de 2017  
Sorteig 28 de març de 2017 Els estudiants poden consultar el resultat:
Resultat assignació Unitat Docent Hospitalària
Sol·licituds de canvi d'Unitat 3 al 7 d’abril de 2017 Les sol·licituds hauran d'estar degudament justificades.
Resolució A partir del 28 d'abril de 2017  
Matriculació   En el cas que l'estudiant afectat estigui ja matriculat, la gestió acadèmica procedirà d'ofici a la modificació del grup, conforme a la unitat que s'ha resolt assignar finalment.

 
IMPORTANT:
La plaça assignada a cada estudiant manté la seva validesa per als cursos acadèmics següents.

Avís:
Pels alumnes que es matriculin del Grau de Medicina a partir del curs 2016-2017, l’assignació de la Unitat Docent Hospitalària es farà en base a la oferta i capacitat docent de cada unitat docent. Sempre que sigui possible es tractarà de respectar les preferències dels alumnes. L'assignació de la Unitat Docent Hospitalària es farà en base a la nota de l’expedient acadèmic. 
La nota per assignar la UDH seria la mitjana de l'expedient acadèmic als estudis del Grau de Medicina de la UAB, en data febrer  (un cop tancades les actes de febrer).

 

Procediment d'assignació d'Unitat Docent Hospitalària 2017 (Portable document format, )
Cens 2on curs Grau Medicina Curs 2016-17 (Portable document format, )