Inici > Estudiants uab > Mínor d'anglès professional

Mínor en Anglès Professional


 
Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent del que constitueix el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.

Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita al SET (suplement europeu al títol).
2. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor d'Anglès Professional és contribuir a formar professionals amb les destreses lingüístiques necessàries per desenvolupar tasques en diferents entorns professionals que requereixin l'anglès com a llengua de comunicació, tant individual com corporativa. Aquestes tasques poden ser de diferents àmbits professionals (comercial, acadèmic, administratiu).

El mínor està pensat com una resposta pràctica a la necessària incorporació dels futurs graduats en àmbits laborals internacionals. Des d'aquesta perspectiva, el contingut del mínor és clarament de caràcter funcional.
 
Perfil de l'estudiant
El perfil de l'estudiant del mínor és el d'un alumne matriculat en uns estudis de grau de la UAB, amb els dos primers cursos superats i amb el desig de ser competent en un mercat laboral de caràcter internacional. No s'admeten els estudiants del grau d'Estudis Anglesos ni dels graus combinats amb anglès, ni els estudiants de Traducció amb l'anglès com a llengua B o C.
 
Pla d'estudis
El pla d'estudis del mínor d'Anglès Professional consta de 30 crèdits ECTS de caràcter obligatori, repartits en 5 assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna, i estructurats en dos cursos, coincidint amb el tercer i el quart any de grau:

Assignatura Crèdits ECTS Curs Semestre
103544 - Habilitats Instrumentals de l'Anglès Professional 6 cr. ECTS Primer Anual
103543 - Habilitats Fonètiques per a l'Expressió Oral  6 cr. ECTS Primer Anual
103541 - Comunicació Interactiva i Intercultural en els Àmbits Professionals 6 cr. ECTS Segon Primer
103542 - Habilitats Expositives Orals en Contextos Professionals 6  cr. ECTS Segon Segon
103545 - Redacció de Textos Professionals 6 cr. ECTS Segon Segon

Horaris del primer curs
Dimarts i dijous de 14.30 a 16 h.

Horaris del mínor d'Anglès Professional, 2013-2014 
 
Contingut de la prova de nivell
Els alumnes han de fer, en primer lloc, una prova de competència lingüística. Només els que superin aquesta prova passen a una segona fase, que consisteix en una prova oral.
 

Informació administrativa
 
Centre responsable
Facultat de Filosofia i Lletres
 
Coordinador acadèmic
Alan Reeves
Departament de Filologia Anglesa i Germanística
 
Oferta de places
Cada any s'ofereixen 30 places de nou accés al mínor.
 
Criteris d'admissió i selecció
L'entrada al mínor depèn de les condicions següents:
1) Tenir superats 120 crèdits dels estudis de grau que s'estigui cursant.
2) Assistir a una prova de nivell que consisteix en una part escrita i una entrevista oral. El nivell d'anglès requerit és el B2 del Marc europeu comú de referència. La prova és obligatòria, independentment de si es tenen acreditacions d'exàmens oficials o no. La selecció final de candidatures es fa d'acord amb la puntuació de la prova.
 
L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es pot accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.
 
Procés i calendari
Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: a la gestió acadèmica del centre on s'estigui cursant els estudis de grau. 
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 3 de juny al 6 de setembre
La preinscripció es fa en aquest formulari, disponible a partir del 3 de juny de 2013.
9 de setembre de 2013 Data límit perquè els estudiants lliurin la documentació complementària.
13 de setembre de 2013 Publicació de la llista d'admesos a fer la prova de selecció.
17 de setembre de 2013
Prova de nivell, part escrita.
La part oral es farà abans del dia 20 de setembre. La part oral només la podran fer els alumnes que hagin superat la part escrita.
25 de setembre de 2013 Resolució.
1 d'octubre de 2013 Inici de les classes
A partir del 25 de setembre segons el calendari establert per cada centre Matrícula en cada gestió acadèmica mitjançant la modificació de la matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona