PBeques.Popup.Loading

Erasmus Pràctiques 2011/12 - 2a convocatòria

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

LLP Erasmus

Descripció

A partir del curs 2007/08 el programa ERASMUS de la Unió Europea incorpora una nova modalitat perquè els estudiants universitaris no titulats puguin realitzar estades de pràctiques en empreses o institucions d’altres països europeus.
Les estades han de tenir una durada mínima de 3 mesos (entenent-se per 3 mesos, 90 dies) i un màxim de 12 mesos. Han d’estar autoritzades i supervisades per la universitat d’origen. Els ajuts estan finançats per la Unió Europea i es cobren a través de la universitat de l’estudiant.
L’import dels ajuts per al proper curs 2011/2012 és de 290,00 Euros per mes. 
Per al curs 2011/2012 la UAB ofereix la possibilitat de gaudir d’aquestes estades pràctiques als alumnes d’aquelles titulacions que disposin de convenis amb empreses i/o institucions estrangeres. Cada Facultat o Escola informarà directament als seus alumnes de les disponibilitats existents per a cada titulació. L’autorització de les estades ERASMUS pràctiques correspon al coordinador/a d’intercanvi de cada centre.
D’altra banda, els alumnes que a títol individual trobin una empresa que els aculli com a estudiants en pràctiques en el marc d’aquest programa, podrien gaudir de la beca a través de la UAB. En aquest cas, l’alumne haurà de posar-se en contacte amb el seu coordinador d’intercanvis per a l’autorització de l’estada i omplir la corresponent sol·licitud que trobarà a l'apartat "formularis".

Tipus d'ajut

Mobilitat

Places

57 de 5 mesos
Per tal de fer possible que es beneficiïn d’aquestes estades el major nombre possible d’estudiants la convocatòria per al curs 2011/12 s’obre amb una oferta total de 57 places de 5 mesos d’estada, independentment de què el període d’estada sol•licitat per l’estudiant sigui superior.

El període d'estada mínim que un estudiant ha de dur a terme per a ser elegible com a estudiant Erasmus i, per tant, poder rebre l'ajut econòmic és de 3 mesos (90 dies mínim). L'estada màxima serà de 12 mesos.

Les estades d'intercanvi s'han de dur a terme en la seva totalitat, des de la data de començament fins a la d'acabament, dins d'un mateix any acadèmic. En cap cas es podrà realitzar l'estada en un interval que afecti dos cursos acadèmics. En aquest sentit s’ha de tenir en compte que per a Erasmus el curs comença l’1 de juny i acaba el 30 de setembre de l’any següent. Per tant, per al curs acadèmic 2011/12, les estades es poden dur a terme entre l’1 de juny de 2011 i el 30 de setembre de 2012.

Import

290¤/Mes per a un màxim de 5 mesos

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Requeriments

Requisits generals del programa Erasmus:
· Estar matriculat a la UAB durant el curs en què es sol·licita l’estada i durant el curs en què es realitzin les pràctiques
·Tenir la nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega-, Turquia, Croàcia i Suïssa).
· Les organitzacions d’acollida podran ser empreses, centres de formació, centres de recerca o altres organitzacions. No es consideren entitats d’acollida elegibles les institucions europees, les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE (per evitar possibles conflictes d’interés i/o finançament compartit) ni la representació diplomàtica nacional (ambaixada, etc.) del país de l’estudiant al país d’acollida.
· Les pràctiques s’hauran de dur a terme en una empresa o institució amb seu en un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega-, Turquia, Croàcia i Suïssa), excepte Espanya.

Requisit específic de la convocatòria UAB:
. A la primera convocatòria només s’admetran sol•licituds d’estudiants que ja hagin trobat una empresa que els admeti per fer les pràctiques. Caldrà adjuntar a la sol·licitud un document (carta o correu electrònic) de l’empresa confirmant l’acceptació.
. A la segona convocatòria s’admetran sol•licituds que tinguin pendent l’acceptació a una empresa, però tindran prioritat  aquells estudiants que ja hagin estat admesos a una empresa en el moment de fer la sol•licitud.
. Aquells alumnes que presentin sol•licitud a la segona convocatòria i encara no tinguin empresa, només podran ser seleccionats en aquells casos en què, un cop concedides totes les places als alumnes que aportin document d’acceptació a una empresa estrangera, quedin places vacants. La concessió d’aquests ajuts serà provisional, condicionada a què els estudiants presentin l’acceptació a l’empresa abans del  16 de març de 2012. En cas contrari, en arribar aquesta data, si no han presentat l’acceptació de l’empresa estrangera on faran les pràctiques, perdran automàticament la concessió de l’ajut (i els fons es redistribuirien entre els alumnes que han rebut ajut per un temps inferior a la seva estada real, prioritzant per nota mitjana de l’expedient).
. Els estudiants de màster que vulguin presentar-se a la convocatòria hauran de lliurar una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem.

Criteris de selecció

Les sol·licituds rebudes es prioritzaran en funció dels següents criteris d’adjudicació:
. Nota mitjana
. Acreditació de coneixement d’idioma de treball a l’empresa de destinació segons documentació que es lliurarà en presentar la sol·licitud.

Durada

3 mesos mínim, entre l'1 de juny de 2011 i el 30 de setembre de 2012

Incompatibilitats

Les estades ERASMUS pràctiques són compatibles amb la realització anterior o posterior d’una altra estada ERASMUS en la modalitat d’estudi.
La realització d’una estada Erasmus estudi i d’una estada Erasmus pràctiques durant el mateix curs acadèmic és possible sempre i quan es realitzin en períodes diferents, és a dir, no és possible fer les dues estades simultàniament o què coincideixin durant un cert període de temps.
Les beques Erasmus pràctiques són incompatibles amb una beca dins el programa Leonardo da Vinci si ambdues estades es volen fer al llarg dels estudis superiors. No obstant això, no serà incompatible haver fet una estada Erasmus pràctiques amb una estada Leonardo si la sol·licitud per a aquest darrer programa es presenta com a titulat, és a dir, un cop l’interessat/da hagi finalitzat els seus estudis superiors.

Bases

Data de publicació

14/07/2011

Data d'inici de sol·licituds

01/12/2011

Lloc de presentació a la UAB

Àrea de Relacions Internacionals / Oficines d'Intercanvis dels centres

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/01/2012

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Data de resolució

20/02/2012

Documentació

La sol·licitud es formalitzarà presentant a l’Àrea de Relacions Internacionals (Oficina de la Plaça Cívica) el corresponent document degudament emplenat i amb la conformitat del tutor de la UAB (adjuntant-hi carta o correu d’admissió a l’empresa, si s’escau, segons període de convocatòria), dins els terminis de les convocatòries especificats.

Trobareu el document a l'enllaç "formularis"

Formularis

Formulari de sol·licitud Erasmus Pràctiques (Requereix Adobe Reader actualitzat)

Correu electrònic

erasmus.practiques@uab.cat

Telèfon

935813155

Web amb més informació

Erasmus Pràctiques

Resolució

Podreu consultar les resolucions a l'Oficina d'Intercanvis del vostre centre.
Trobareu un dossier amb la informació i la documentació que caldrà lliurar per a rebre l'ajut a l'enllaç "web amb tota la informació".