PBeques.Popup.Loading

Erasmus Estudi - Convocatòria 2014-15

Entitat convocant

UAB

Programa

Erasmus+

Descripció

El nou programa Erasmus +, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2014, s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.
En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formacióprofessional,ensenyamentsuperior i formació de persones adultes.
Erasmus + integrarà els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i també els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més del Programa Joventut en Acció.
Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa Erasmus+:
Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França,
Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.
Estats que no són membres de la Unió Europea: l’ex república iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Turquia.

El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el learning agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar. La UAB té acords bilaterals amb més de 400 universitats de 22 països.

 L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

Tipus d'ajut

Mobilitat

Import

L’import de l’ajut Erasmus varia enfunció del país de destinació. Vegeu informació més detallada a la pàgina web de la UAB, a l'enllaç: Mobilitat i Intercanvi - Erasmus Estudi - Ajuts Erasmus.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau

Requeriments

· Estar matriculat a la UAB o a algun dels seus centres adscrits o vinculats per cursar estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un altre títol reconegut de nivell superior, inclós el doctorat durant el curs en que es presenta la sol·licitud així com durant el curs en què es duu a terme l’estada. Els estudiants matriculats en títols propis, no oficials, no són elegibles per participar en un intercanvi Erasmus.
 
· Haver superat, en el moment de la sortida, els 60 crèdits corresponents al primer curs per tal d’accedir a un programa d’intercanvi.
 
· Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
 
· Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França,Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre, l’ex república iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Turquia,   o un permís de residència temporal, sempre i quan aquest permís estigui en vigor per la totalitat del període en què l'estada d'intercanvi es dugui terme.
 
Segons consta al web del OAPEE: "En las acciones de movilidad de estudiantes y de personal docente y no docente, podrán participar aquéllas personas que, no siendo nacionales de uno de los países participantes en el Programa Erasmus+ lo sean de terceros países y estén en posesión de un permiso de residencia válido para residir en España durante el período de realización de la movilidad".
 
Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu la pestanya de Requisits/destinacions.
 

Criteris de selecció

A l’hora de fer la selecció, es tindran en compte els criteris següents:
· L’expedient acadèmic de l’estudiant. Per als estudiants de grau, es farà una nota mitja de les qualificacions de totes les convocatòries, amb una nota numèrica que anirà del 0 al 10. El barem que s'utilitza és el 27.
· L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del Programa Erasmus i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixements lingüístics. Trobareu la informació sobre dates i preus d’aquestes proves al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi.
·  Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent participat en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.
·  Els estudiants poden participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Durada

De 3 a 10 mesos

Data d'inici de sol·licituds

13/01/2014

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

03/02/2014

Data de resolució

19/03/2014

Documentació

Per sol·licitar un ajut del programa Erasmus, cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a: http://sia.uab.es/. Els alumnes dels centres adscrits i vinculats a la UAB (excepte l’EU de Turisme) hauran de demanar l’imprès de sol·licitud al responsable d’intercanvis del seu centre.

Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d'idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d'acord amb el marc comú de referència europeu.La documentació requerida sobre cursos d'idiomes s'haurà de lliurar sempre a la Gestió Acadèmica. Per a la presentació de certificats d'idioma la data límit només vàlida per als estudiants que feu la prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB és el 7 de febrer de 2014 (inclòs). Haureu de presentar comprovant de matrícula a la gestió acadèmica del vostre centre entre el 13 de gener i el 3 de febrer de 2014. Per als estudiants que vulgueu presentar certificats de nivell d'idioma d'altres institucions/organismes, ho heu de fer dins del període de sol·licitud de les places Erasmus+, és a dir, del 13 de gener al 3 de febrer de 2014.

Web de sol·licitud

SIA - Serveis d'Intranet

Correu electrònic

erasmus@uab.cat

Telèfon

935868499

Web amb més informació

Erasmus Estudi

Resolució

Podreu consultar la resolució de la convocatòria al web de la UAB, enllaç "Mobilitat i Intercanvi".