A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Grau de Nanociència i Nanotecnologia

Competències

Competències transversals

La UAB considera que quan un estudiant es graduï en aquesta universitat serà capaç de:

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i pluralitat d?idees, de persones i de situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències específiques

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en la llengua nativa.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incloent l'ús de mitjans telemàtics i informàtics.
 • Comunicar-se amb claredat en anglès.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de feina.
 • Operar amb un cert grau d'autonomia.
  Raonar de manera crítica.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Proposar idees i solucions creatives.
 • Liderar i coordinar grups de feina.
 • Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Demostrar motivació per la qualitat.
 • Mostrar sensibilitat envers temes mediambientals.

Competències generals

 • Comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la Nanociència i la Nanotecnologia i aplicar-los a la resolució de problemes de natura quantitativa o qualitativa.
 • Reconèixer i analitzar problemes físics, químics i biològics en l'àmbit de la Nanociència i la Nanotecnologia, plantejar respostes o treballs adequats per a la seva resolució incloent, en els casos necessaris, l'ús de fonts bibliogràfiques.
 • Desenvolupar treballs de síntesi, caracterització i estudi de les propietats de materials en la nanoescala en base a procediments prèviament establerts.
 • Manipular els instruments i els materials estàndards propis de laboratoris d'assajos físics, químics i biològics per a l'estudi i anàlisi de fenòmens en la nanoescala.
 • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent l'ús d'eines informàtiques, identificar els seu significat i relacionar-les amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per a la manipulació de la instrumentació i dels productes i materials químics i biològics tenint en compte les seves propietats i riscos.
 • Efectuar avaluacions correctes dels riscos sanitaris i de l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies químiques i als nanomaterials.
 • Comprendre la legislació que regula la propietat intel•lectual en l'àmbit del coneixement i l'aplicació de la Nanociència i la Nanotecnologia.
 • Reconèixer els termes relatius a l'àmbit de la Física, de la Química i de la Biologia, així com a la Nanociència i a la Nanotecnologia en llengua anglesa i utilitzar eficaçment l'anglès de manera escrita i oral en el seu àmbit laboral.
 • Aplicar els principis ètics i les normes legislatives en el marc de la Nanociència i la Nanotecnologia.

 
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona