A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Facultat de Ciències > Els estudis > Totes les titulacions > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle estadística (diplomatura) (totes les titulacions)

Diplomatura d'Estadística

Informació general

Extinció del pla d'estudis
D’acord amb la normativa sobre l’extinció dels plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord ordenaments anteriors al RD 1393/2007, el  curs acadèmic 2013/14 no s'oferirà docencia de 1er i 2on curs de la titulació  de Diplomat en Estadística.
Els estudiants d’aquesta titulació que no hagin superat el total d’assignatures corresponents a 1er curs, si desitgen continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l’adaptació als nous ensenyaments de Grau d'Estadística Aplicada.

El curs 2013/2014 és l'últim que s'ofereixen assignatures de 3er curs d'aquest estudi.

Donat que tota la docència d’assignatures de Diplomatura d’Estadística és fa conjuntament a l’assignatura equivalent del Grau d’Estadística Aplicada i seguint el criteri aplicat des de la implementació del nou pla d’estudis de Grau.
Les assignatures  de Diplomatura d’Estadística tindran una convocatòria d'examen.
Centre docent
Facultat de Ciències
Proposta docent

Proporcionar la formació necessària per a enregistrar, analitzar i interpretar dades fent servir com a instrument les matemàtiques i el càlcul de probabilitats.

Formació bimodal
La diplomatura es pot cursar de manera presencial o virtual. Cada estudiant pot decidir quines assignatures, i en quina proporció ho vol fer d'una forma o altra.
Horaris/Torns

Un torn de tarda.

Tipus d'avaluació

Depèn de l'assignatura.

Pràctiques professionals

S'ofereix una assignatura optativa per a fer pràctiques en empreses o al Servei d'Estadística de la UAB.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Itàlia, Escòcia, França i Alemanya
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Granada i Sevilla

Continuació a altres estudis de la UAB
Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
Publicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Estudis d'Àsia Oriental (Llicenciatura de 2n cicle)
Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (Llicenciatura de 2n cicle)
Investigació i Tècniques de Mercat (Llicenciatura de 2n cicle)
Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)
Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)
Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)
Matemàtiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)
Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)
Més informació d'aquesta titulació
Coordinació de la titulació
Ciències
 
Inici Mapa del Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona