A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  Els estudis  Sistema de garantia interna de la qualitat del centre 

             
Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SIQ) de la Facultat de Ciències de l'Educació

 

La Facultat de Ciències de l'Educació parteix del supòsit que la qualitat és un aspecte estratègic per a la millora continua en el desenvolupament de les seves  tasques.  El caire holístic de la qualitat ha d'impregnar el conjunt d'activitats  de la Facultat i en aquest sentit s'alinea amb la "política de qualitat de la UAB" impulsada per l'equip de Govern.
La implementació de processos que tenen com a eix central la qualitat suposa la consideració d'una realitat dinàmica, on les persones es valoritzen com a factor humà i en la que l''organització treballa en la cerca de respostes més adequades   a les necessitats formatives i realitats individuals i socials

 

Enllaç Sistema Intern UAB

Certificat AUDIT 

Manual del Sistema Intern de Qualitat de la Facultat de Ciències de l'Educació 

  

 
Processos estratègics Propietari del procés Procedència SGIQ_UAB
PE1: Definició de la política i
objectius de qualitat
 

Degà/na 

PE1 del SGIQ_UAB
PE2: Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)  

Vicedeganat de qualitat i innovació

PE2 del SGIQ_UAB
PE3: Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions  

Vicerector de Política

Acadèmica 

PE3+PC1+PC8 del SGIQ_UAB
PE6:Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris

 

 
Responsable de Qualitat  
 
Processos claus Propietari del procés Procedència SGIQ_UAB
PC1: Organització acadèmica  

Vicerector de Política

Acadèmica

PC10 al SGIQ_UAB
PC2: Programació docent de les assignatures. Guies Docents Vicedeganats d’Ordenació Acadèmica de Graus i de Màsters i Coordinadors de les Titulacions PC2 al SGIQ_UAB
PC3 (a): Gestió dels treballs final d’estudis Vicedeganats d’Ordenació Acadèmica de Graus i de Màsters PC3 al SGIQ_UAB
PC3 (b): Gestió de les pràctiques externes Vicedeganat de Pràcticum PC3 al SGIQ_UAB
PC4: Orientació a l’estudiant  

Coordinadors/es de titulació

PC4 al SGIQ_UAB
PC5: Avaluació de l’estudiant  

Vicedeganat d'Estudis

PC5 al SGIQ_UAB
PC6: Gestió de la mobilitat dels estudiants Vicedeganat de Relacions Internacionals PC6 al SGIQ_UAB
PC7: Seguiment, avaluació i millora de les titulacions

Responsable de Qualitat 

 
PC8A: Modificació de titulacions de graus i màsters universitaris 
 
Responsable de Qualitat  
 
Processos de suport Propietari del procés Procedència SGIQ_UAB
PS1: Gestió dels RRHH i formació del PDI i PAS  

Responsable d’Innovació Docent

Director de l'àrea de PAS

 

 


 Docent dOCENT 

PE4+PE5+PS1+PS2 al SGIQ_UAB
PS2: Avaluació del PDI  

Director de l’Oficina de Programació i de Qualitat

PS9 al SGIQ_UAB
PS3: Gestió de recursos materials i serveis  

Degà/na  

PS3 al SGIQ_UAB
PS5: Gestió de queixes i suggeriments, i satisfacció dels grups d’interès  

Degà/na


 

PS5+PS6 al SGIQ_UAB
PS6: Inserció laboral dels titulats  Director de l’Oficina de Programació i de Qualitat PS7 al SGIQ_UAB
PS7: Informació pública i rendició de comptes

Responsable del Gabinet del Rectorat

PS8 al SGIQ_UAB 

 

 

 
Inici Mapa web Video inauguraciˇ
2017 Universitat Aut˛noma de Barcelona