A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Els estudis  Sgiq de la fti 
Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dissenyat el seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) a partir de les directrius AUDIT d’AQU Catalunya i d’ANECA i dels estàndards i directrius de garantia de qualitat de l'European Asociation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d'avaluació de la qualitat.El SGIQ de la Facultat de Traducció i Interpretacoó de la UAB, que particularitza i adapta el de la Universitat a les seves pròpies peculiaritats i especificitats, reflecteix el ferm compromís del Centre per a oferir uns estudis de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la seva contínua revisió i millora.

El 23 de novembre de 2010 l’AQU va atorgar una avaluació positiva al disseny del SGIQ de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB, en el marc del programa AUDIT.

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la FTI

PE1. Política i objectius de qualitat

PE2. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)
PE3. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions
PE6. Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris

PC2. Programació docent de les assignatures.

PC3 (a). Gestió de les pràctiques externes curriculars
PC3 (b). Gestió dels treballs de final d'estudis (TFE)
PC4. Orientació a l'estudiant
PC5. Avaluació de l'estudiant
PC6. Gestió de la mobilitat dels estudiants
PC7. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
PC8A. Modificació de titulacions de Grau i de Màster Universitari
PC9. Gestió documental

PS3. Gestió de recursos materials i serveis

PS5. Gestió de queixes i suggeriments

Certificat AUDIT


Informe de Revisió del SGIQ (17/02/2017)

  Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UAB 
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona