A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Els estudis  Traducció i interpretació  Informació general 

PRÀCTIQUES DEL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

 Informació General 
Documents i avisos
Normativa
Contacte
Preguntes més
freqüents
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EN EMPRESES I INSTITUCIONS O CENTRES DE LA UAB

GRAU DE TRADUCCIÓ I D’INTERPRETACIÓ - Característiques i funcionament de l’assignatura  

1.  Característiques

Les pràctiques consisteixen en la realització de les tasques relacionades amb la traducció o la interpretació pels alumnes a empreses, entitats, institucions o centres de la UAB
Les pràctiques externes curriculars del grau de Traducció i Interpretació (GTI) és una assignatura semestral optativa de 6 crèdits ECTS que es pot cursar al primer o al segon semestre, en la que els alumnes han de fer 75 hores a l’entitat.

L’assignatura de pràctiques s’ha de matricular en el moment de formalitzar la matricula ordinària del curs, conjuntament amb la resta d’assignatures.

2.  Assegurança complementaria

Per a la realització de pràctiques l’estudiant haurà d’acreditar que té subscrita la pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

Assegurança complentària a la web de la UAB
 
Per tenir aquesta garantia, la Universitat ha subscrit un conveni per facilitar a l’estudiant la contractació d’aquesta pòlissa en el moment de formalització de la seva matrícula, seleccionant dintre de la pestanya de “INFORMACIÓ DEL PAGAMENT” la taxa opcional en concepte d’ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA.
 
L’alumnat que per error o omissió no contracti la pòlissa d’assegurança complementaria a través de la matrícula, des de la Gestió Acadèmica es farà una modificació de matricula (d’ofici), per tal d’afegir-li.
 
Si participes en un programa d’intercanvi i en formalitzar la matrícula has contractat l’assegurança de mobilitat, no serà necessari que contractis l’assegurança complementària, doncs la de mobilitat també cobreix l’assegurança d’accidents i de responsabilitat durant la realització de les pràctiques
 
3.  Convenis

Per a la realització de l'assignatura de pràctiques externes la Facultat haurà d'establir un conveni de cooperació educativa. L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions sobre les qual s’hauran de desenvolupar les pràctiques dels alumnes.

  • Pràctiques en entitats/institucions fora de la UAB : Conveni específic
  • Pràctiques en centres de la UAB : Plec de condicions i Resolució

El conveni específic és un document imprescindible per a poder iniciar les pràctiques. Són 3 exemplars que han d’anar signats per l’estudiant, per l’empresa/institució i pel deganat de la Facultat. S’ha de signar al marge esquerra de les primeres pàgines i sobre el seu nom a l’última pàgina. Un exemplar és per l’empresa, un altre per l’alumne, i un tercer exemplar serà retornat per l’alumne a la Gestió Acadèmica de la Facultat.

El plec de condicions és un document imprescindible per a poder iniciar les pràctiques. Són 2 exemplars que han d’anar signats per l’estudiant i pel centre de la UAB. Un exemplar és per l’alumne, i un altre serà retornat per l’alumne a la Gestió Acadèmica de la Facultat.

La resolució (conjuntament amb el plec de condicions) és un document imprescindible per a poder iniciar les pràctiques. Són 2 exemplars que ha de signar el degà de la Facultat.
 
4. Tutor extern (empresa/entitat)

L’empresa o institució ha de contemplar la figura d'una persona tutora de l'entitat amb els coneixements adients, que haurà de vetllar per la formació dels estudiants, i que, un cop finalitzada l’estada de pràctiques, haurà d’elaborar un informe final, en les dates establertes per la FTI, en format electrònic  Formulari tutor extern, amb usuari i password que facilitarà la FTI.

Empreses

Amb conveni a la UAB:
La col·laboració serà vigent en tant l’empresa no ens comuniqui cap canvi en les condicions i/o rescissió del conveni. Per poder admetre alumnes, ha d’estar signat el conveni específic.

Sense conveni:
Per oferir places de pràctiques, han de complimentar la fitxa-entitat i enviar-la a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Per poder admetre alumnes, ha d’estar signat el conveni específic.


5. Tutor intern (de la Facultat)

Cada estudiant tindrà un/a professor/a com a tutor/a de la Facultat que serà assignat per la coordinadora. La tasca del tutor intern és orientar, aconsellar, aclarir dubtes i valorar acadèmicament la feina duta a terme per l’alumnat; en cap cas no és el responsable d’aquesta feina, ni tampoc de corregir-la. Si ho desitja, pot establir contacte amb les empreses, entitats o institucions on l’alumnat fa les pràctiques per tal de determinar amb el tutor extern que la feina encomanada permet acomplir les hores que permeten aconseguir els crèdits de l’assignatura de Pràctiques.

El tutor intern avaluarà l’assignatura considerant la carpeta professional de l’alumne i elaborarà un informe en format electrònic, en les dates establertes per la FTI. Formulari tutor intern  (amb el seu usuari i password).

 
7. Alumnes:

En el període establert en el calendari de pràctiques, els alumnes que vulguin fer pràctiques hauran de omplir la fitxa-alumne publicada a la pàgina web de la Facultat: Documents i avisos de pràctiques.


Avaluació:

Per tal d’avaluar les pràctiques, i un cop finalitzada l’estada, l’estudiant haurà d’elaborar una memòria i la carpeta professional, que entregarà al tutor de la Facultat, així com omplir el formulari final de l’estada de les pràctiques en el termini establert al calendari de pràctiques.

8. Informació sobre el requeriment de la certificació del Registre central de delinqüents sexuals per a la realització de practiques

L’article 13.5 de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor estableix que “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.”
 
En conseqüència, aquest article afecta a tots els estudiants que facin activitats que impliquin contacte habitual amb menors, com ara els estudiants que fan pràctiques (curriculars o extracurriculars) a centres on pugui haver-hi menors, especialment a les escoles, centres d’internament i institucions hospitalàries, per citar-ne algunes.
 
Pel que fa a l’obligació de presentar la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals requerida, aquesta és una obligació personal de l’estudiant, i al tractar-se d’una certificació que conté dades personals especialment protegides, a les quals la universitat no pot tenir accés, només pot demanar-la l’interessat.
 
Per tant, l’obligació i la responsabilitat d’aportar la certificació és únicament de l’estudiant, i és el centre on es fan les pràctiques el que ha d’exigir aquesta certificació als estudiants.

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència
Inici Mapa web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona