A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Els estudis  Traducció i interpretació  Informació general 

PRÀCTIQUES DEL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

 Informació General 
Documents i avisos
Normativa
Contacte
Preguntes més
freqüents

Què ha de fer l'empresa


1. Oferta de places

Una empresa o entitat sol·licita estudiants en pràctiques a la Facultat de Traducció i d'Interpretació mitjançant una Fitxa d'oferta de places que ha d'enviar, un cop emplenada, a l'adreça de correu electrònic: practiques.fti@uab.cat.

Poden sol·licitar estudiants en pràctiques empreses, entitats, centres o organismes tant públics com privats, de dins o de fora de la UAB.

Les tasques que s’encomanin a l’estudiant han d’estar vinculades amb la traducció, amb la interpretació o amb algun altre tipus de mediació lingüística. Dins el Grau de Traducció i d’Interpretació es fan estudis d’anglès, francès, alemany, italià, portuguès, rus, àrab, xinès, japonès i romanès. Las tasques han de permetre als estudiants de treballar amb una o diverses d’aquestes llengües.

S’ha de tenir en compte que els alumnes matriculats a aquesta assignatura són de 4rt curs; en conseqüència, el seu nivell de coneixements tant lingüístics com traductològics és alt, però no equiparable al d’un professional.

L’estudiant farà aproximadament 100 hores de feina a l’empresa o entitat, la qual té la potestat de decidir si aquestes hores es fan in situ o on line i en quins dies i franges horàries es fan, per bé que s’ha d’arribar a les 100 hores sense allargar-se més enllà dels límits establerts pel "Calendari de l'assignatura".

Les pràctiques es poden fer al primer semestre (de començaments d'octubre a finals de gener), al segon semestre (de mijtan febrer a mitjan juny) o —més excepcionalment— a l'estiu (juliol i agost). L'empresa o entitat pot oferir la plaça o places per a un o diversos d'aquests períodes.

Tasques, horaris, nombre de places, períodes i lloc de realització, requisits específics i dades de l’empresa o entitat s’especificaran en la “Fitxa d’oferta de places”, que es pot presentar en qualsevol moment de l’any, amb el benentès que la plaça o places no es podran oferir fins que no s’obri una nova convocatòria, al setembre o al febrer. Per a l'opció del període estiuenc, demaneu informació a practiques.fti@uab.cat.

Tot allò que no quedi estipulat per la “Fitxa d’oferta de places” es decidirà de comú acord entre l’entitat o empresa i l’estudiant. Arbitrarà possibles conflictes el coordinador de l’assignatura o el vicedegà de Pràctiques. Si no s’arriba a un acord, l’estudiant tindrà dret a exigir que se li assigni una altra empresa o entitat.

És especialment important, pel que fa als horaris, que l’empresa o entitat permeti a l’estudiant de seguir l’horari lectiu i d'avaluacions de les altres assignatures que cursa a la Facultat.

L’estudiant no pot fer més hores de les que figuren al conveni. Si l’empresa o entitat té interès a allargar les pràctiques més enllà de les 100 hores previstes, haurà de formalitzar un contracte laboral o un altre conveni de pràctiques (extracurriculars) mitjançant el Servei d’Ocupabilitat de la universitat.

Quan rebi la “Fitxa d’oferta de places”, la Gestió Acadèmica de la Facultat acusarà recepció de l’enviament i n’incorporarà les dades a la “Llista d’empreses i entitats” consultable a l’encapçalament d’aquesta pàgina web. A l’inici de cada semestre els alumnes matriculats faran una selecció de quatre empreses per ordre de preferència. La coordinació de l’assignatura els assignarà l’empresa o entitat on faran les pràctiques en funció d’aquesta selecció, dels possibles requisits que s’hagin especificat a la Fitxa i, en cas de coincidència de diversos alumnes en la tria d’una mateixa empresa o entitat, en funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic (es donarà preferència a l’estudiant amb nota mitjana més alta).

La “Fitxa d’oferta de places” té una durada indefinida. Si l’empresa o entitat no notifica la voluntat de rescindir-la o de modificar-la, aquella plaça o places es continuaran oferint als estudiants matriculats un any acadèmic rere l’altre, sempre en els mateixos termes en què es van enunciar la primera vegada. La Gestió Acadèmica de la Facultat es limitarà a enviar al començament de cada any acadèmic un correu electrònic a les empreses i entitats recordant-los la vigència de la “Fitxa” en el cas que no es pronunciïn en sentit contrari.

La Facultat no pot garantir a l’empresa o entitat que la plaça o places que ofereix es cobreixin sempre. Si en un curs acadèmic determinat el nombre de places supera el nombre de matriculats, quedaran places que cap estudiant no triarà. En el cas que això passi, es notificarà a l’empresa o entitat que les seves ofertes han quedat vacants, i aquestes ofertes vacants es posaran a disposició dels coordinadors dels màsters oficials que s’imparteixen a la Facultat, titulacions que també inclouen la realització de pràctiques en llur pla d’estudis.

2. Conveni

El coordinador/a de l’assignatura fa pública l’assignació de places cap a principis d’octubre, per al primer semestre, i cap a mitjan mes de febrer, per al segon semestre, en les dates fixades pel "Calendari de l'assignatura": vegeu el bànner “Adjudicació de places”, a l’encapçalament d’aquesta pàgina. La Gestió Acadèmica de la Facultat envia llavors —d’una banda— un correu electrònic a l’empresa o entitat, per tal de notificar-li el nom de l’alumne que li ha estat assignat, i —de l’altra— un correu a l’alumne, per avisar-lo que es presenti personalment a la mateixa Gestió Acadèmica a recollir el document que donarà cobertura legal a l’estada de pràctiques i que regularà la relació entre l’empresa o entitat, la Facultat i l’estudiant.

Si l’empresa o entitat que s’ha adjudicat a l’alumne és externa a la UAB, el document en qüestió és el següent:

Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores

És un conveni entre tres parts: empresa o entitat, estudiant, deganat de la Facultat. Totes tres parts han de firmar tres còpies del document a la cara posterior sobre el nom de cadascuna i a la cara anterior al marge lateral esquerre. La firmà del degà, a la cara posterior, ha d’anar acompanyada del segell de la Facultat. També l’entitat o empresa, a la cara posterior, conjuntament amb la firma del signatari, ha d’estampar-hi el seu segell. Si no en disposa, ho ha de fer constar explícitament a l'apartat "Observacions" de la "Fitxa d'oferta de places".

Aquest conveni específic s’ha de signar tant si vigeix un conveni general entre l’empresa o entitat i la Universitat Autònoma de Barcelona com si no se n’ha hagut d’establir cap. El conveni general acostuma a ser prescriptiu per a determinats organismes públics externs a la Universitat. En aquest cas, es podran signar convenis específics durant tot el temps que el conveni general es trobi en vigor.

Si l’entitat o centre que s’ha adjudicat a l’alumne forma part de la UAB, els documents que donen cobertura legal a l’estada de pràctiques són els següents:

Plec de condicions específiques per a la realització de pràctiques acadèmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona

Resolució per a la realització de pràctiques dins l’àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona

En el cas del plec de condicions i de la resolució, els exemplars són tres i dos, respectivament. El plec de condicions l’han de signar l’estudiant i el centre de la UAB on farà les pràctiques, a la cara posterior sobre el nom de cadascun, a la cara anterior al marge lateral esquerre. El centre hi ha d’estampar, a més, el seu segell. Un exemplar és per a l’estudiant, l’altre per al centre, el tercer per a la Gestió Acadèmica de la Facultat. La resolució només la signa el degà de la Facultat, per duplicat: un exemplar és per a Gestió Acadèmica; l’altre per al centre de la UAB on l’alumne cursarà les pràctiques. La signatura del degà ha d’anar acompanyada del segell de la Facultat.

Només quan l’estudiant tingui a la mà el conveni (o el plec de condicions i la resolució) pot posar-se en contacte amb el tutor de l’empresa o entitat (el correu electrònic del qual trobarà al “Llistat d’empreses i entitats”, a l'encapçalament d'aquesta pàgina) i concertar-hi una primera cita. No hi pot anar abans, ni per iniciativa pròpia ni en cas de requeriment per part de l’empresa o entitat, atès que fins a aquest moment no entra en vigor la cobertura legal i asseguradora.

L’estudiant, quan va a recollir el conveni (o el plec de condicions i la resolució) a Gestió Acadèmica, el rep ja signat i segellat pel degà de la Facultat. L’ha de firmar ell i, en aquesta primera visita a l’entitat o empresa on farà les pràctiques, ha de demanar que el signatari del conveni per part d’aquesta empresa o entitat —signatari que pot coincidir o no amb el tutor i que, en qualsevol cas, s’ha consignat a la “Fitxa d’oferta de places”— faci efectiva la seva signatura i posi el segell de l’empresa o entitat a totes les còpies del document. Una còpia se la quedarà l’empresa o l’entitat; una altra el mateix estudiant, i la tercera la portarà l’estudiant a Gestió Acadèmica en un termini de 7 dies a partir de la data en què hi va anar a buscar la documentació.

D’acord amb la normativa, l’alumne no pot començar les pràctiques fins que l’exemplar de la UAB no hagi tornat a la Facultat amb totes les signatures i segells pertinents.
 
3. Tutorització

El tutor de l’empresa o entitat, també anomenat “tutor extern”, serà el principal interlocutor de l’estudiant al llarg de tot el desenvolupament de les pràctiques. Li anirà encomanant les tasques concretes que ha de dur a terme, l’orientarà en la realització d’aquestes tasques i li farà les esmenes i observacions oportunes sobre la qualitat dels resultats. Haurà d’exercir la seva funció tant si les pràctiques tindran lloc a l’empresa o entitat com si es duran a terme on line. Cal recordar que les pràctiques són una activitat formativa i pedagògica. Si es constata que l’estudiant ha rebut poc feedback per part del tutor extern, la coordinació de l’assignatura es reserva el dret de deixar d’oferir en el futur aquella plaça o places.

Com s’ha dit més amunt, en el cas de qualsevol desavinença entre l’empresa o entitat i l’estudiant pel que fa a horaris, tasques, lloc de realització de les pràctiques o altres qüestions, es faran valer el contingut de la “Fitxa d’oferta de places” i, per damunt del contingut de la Fitxa, la normativa i les indicacions que facilita aquesta pàgina web. Si l’estudiant té cap queixa sobre l’empresa o entitat (tasques divergents de les que especificava la “Fitxa d’oferta de places”, escassa interacció per part del tutor extern, tracte poc correcte, etc.), es pot adreçar al coordinador de l’assignatura o al vicedegà de Pràctiques, sempre mitjançant el correu: practiques.fti@uab.cat.

El tutor extern —com tots els altres agents o parts involucrats en les pràctiques— s’atindrà, pel que fa als terminis de les diverses gestions i passos que defineixen el desenvolupament de l’assignatura, al “Calendari de l’assignatura” consultable a l’encapçalament d’aquesta pàgina.

Per més detalls sobre la figura del tutor extern, el conjunt d'universitats catalanes posa a disposició de les entitats col·laboradores un Manual del tutor d'empresa.

4. Avaluació

Al final de les pràctiques, dins el termini fixat pel “Calendari de l’assignatura”, el tutor de l’empresa ha d’avaluar l’estudiant amb un informe, que lliurarà mitjançant una aplicació informàtica  a la qual tindrà accés amb un usuari i contrasenya que li haurà facilitat prèviament la Gestió Acadèmica de la Facultat. L’avaluació numèrica d’aquest tutor valdrà un 70% de la nota global de l’assignatura. L’altre 30% el determina l’avaluació del tutor intern, un docent de la facultat que sobretot ha de puntuar la carpeta professional: un portfolio que ha d’elaborar l’alumne en les 50 hores restants que preveu l’assignatura i que consta d’un currículum vitae, una carta de presentació, una factura fictícia, unes tarifes fictícies i algunes mostres reals de les tasques realitzades a l’empresa o entitat.

A propòsit d’aquest darrer punt, es prega a l’empresa o entitat que no impedeixi a l’estudiant, al·legant motius de confidencialitat, d’incloure aquestes mostres a la carpeta professional, atès que només hi tindran accés el coordinador de l’assignatura i el tutor intern, que tenen instruccions precises de no fer circular aquest material.

5. Altres modalitats de pràctiques

Les Pràctiques Externes del Grau en Traducció i Interpretació no són remunerades, ni són compatibles amb una relació contractual de caràcter laboral entre l’estudiant i l’empresa o entitat fora del conveni de pràctiques més amunt esmentat.

Si l’empresa o entitat prefereix unes pràctiques remunerades i/o superiors a 100 hores, les ha de vehicular no a través de la Gestió Acadèmica de la Facultat, sinó a través del Servei d’Ocupabilitat, organisme de la UAB que gestiona les pràctiques extracurriculars per a tot el Campus.

Fora de les pràctiques tant curriculars com extracurriculars, tota empresa o entitat també disposa de l’opció d’enviar directament ofertes de treball al mateix Servei d’Ocupabilitat (s.ocupabilitat@uab.cat) o al Consell d’Estudiants de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, que les difondrà a tot l’alumnat (conselldestudiantsfti@gmail.com).

6. Altres informacions importants

Tots els missatges de correu electrònic sobre les pràctiques han d’anar adreçats a: practiques.fti@uab.cat.

Si les pràctiques comporten una relació amb menors d’edat, llegiu les instruccions següents: Informació sobre el requeriment de la certificació del Registre central de delinqüents sexuals per a la realització de pràctiques.
 
Més avall trobareu un apartat amb tota la normativa universitària que regula l’assignatura.
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona