A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Els estudis  Traducció i interpretació  Informació general 

PRÀCTIQUES DEL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

 Informació General 
Documents i avisos
Normativa
Contacte
Preguntes més
freqüents

Informació general: en què consisteixen les pràctiques


1. Requisits

La normativa de pràctiques acadèmiques estableix que per sol·licitar plaça cal haver superat 120 crèdits i haver superat totes les assignatures de 1r curs.

2. Assegurança complementària

Per a la realització de les Pràctiques, l’estudiant haurà d’acreditar que té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.

Assegurança complementària a la web de la UAB
 
Per tenir aquesta garantia, la Universitat ha subscrit un conveni per facilitar a l’estudiant la contractació de la pòlissa en el moment de formalització de la matrícula, seleccionant dintre de la pestanya “Informació del pagament” la taxa opcional en concepte d’ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA.
 
En cas que per error o omissió l'alumnat no contracti la pòlissa d’assegurança complementària a través de la matrícula, des de la Gestió Acadèmica es farà una modificació de la matricula (d’ofici), per tal d’afegir-la-hi.
 
Si participes en un programa d’intercanvi i en formalitzar la matrícula has contractat l’assegurança de mobilitat, no serà necessari que contractis l’assegurança complementària, ja que la de mobilitat també cobreix l’assegurança d’accidents i de responsabilitat durant la realització de les Pràctiques.
  
3.  Convenis

Per a la realització de l'assignatura de Pràctiques Externes la Facultat haurà d'establir un conveni de cooperació educativa. L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions en base a les quals s’hauran de desenvolupar les pràctiques dels alumnes.

Pràctiques en entitats/institucions fora de la UAB : Conveni específic
Pràctiques en centres de la UAB : Plec de condicions i resolució

El conveni específic és un document imprescindible per a poder iniciar les pràctiques. Són 3 exemplars que han d’anar signats per l’estudiant, per l’empresa/institució i pel Deganat de la Facultat. S’ha de signar al marge esquerre de les primeres pàgines i sobre el nom a l’última pàgina. Un exemplar és per a l’empresa, un altre per a l’alumne, i un tercer exemplar serà retornat per l’alumne a la Gestió Acadèmica de la Facultat.

El plec de condicions és un document imprescindible per poder iniciar les pràctiques. Són 2 exemplars que han d’anar signats per l’estudiant i pel centre de la UAB. Un exemplar és per a l’alumne, i un altre serà retornat per l’alumne a la Gestió Acadèmica de la Facultat.

La resolució (conjuntament amb el plec de condicions) és un document imprescindible per a poder iniciar les pràctiques. Són 2 exemplars que ha de signar el degà de la Facultat.
  
4. Tutor extern (empresa/entitat)

L’empresa o institució ha de contemplar la figura d'una persona tutora de l'entitat amb els coneixements adients, que haurà de vetllar per la formació dels estudiants i que, un cop finalitzada l’estada de pràctiques, haurà d’elaborar un informe final, en les dates establertes per la FTI, en format electrònic (Formulari tutor extern), amb usuari i contrasenya que facilitarà la FTI.

Empreses

Amb conveni a la UAB:
La col·laboració serà vigent fins que l’empresa no ens comuniqui cap canvi en les condicions i/o la rescissió del conveni. Per poder admetre alumnes, el conveni específic ha d’estar signat.

Sense conveni:
Per oferir places de pràctiques, l'empresa ha de complimentar la fitxa-entitat i ha d'enviar-la a la Gestió Acadèmica de la Facultat. Per poder admetre alumnes, ha d’estar signat el conveni específic.


 5. Tutor intern (de la Facultat)

Cada estudiant tindrà un/a professor/a com a tutor/a de la Facultat que serà assignat per la coordinadora de l'assignatura. La tasca del tutor intern és orientar, aconsellar, aclarir dubtes i valorar acadèmicament la feina duta a terme per l’alumne. En cap cas no és el responsable de corregir aquesta feina. Si ho desitja, pot establir contacte amb les empreses, entitats o institucions de pràctiques per tal de determinar amb el tutor extern que la feina encomanada cobreix les hores que permeten aconseguir els crèdits de l’assignatura de Pràctiques.

El tutor intern avaluarà l’assignatura considerant la carpeta professional de l’alumne i elaborarà un informe en format electrònic, en les dates establertes per la FTI (Formulari tutor intern), amb el seu usuari i contrasenya.

  
6. Alumnes

En el període establert en el calendari, els alumnes que vulguin fer pràctiques hauran d'emplenar la Fitxa-alumne publicada a la pàgina web de la Facultat, més avall, a l'apartat "Convenis i documents a omplir per sol·licitar pràctiques".


7. Avaluació

Per tal d’avaluar les pràctiques, i un cop finalitzada l’estada, l’estudiant haurà d’elaborar una memòria i una carpeta professional, que lliurarà al tutor intern. També haurà d'emplenar el formulari final de l’estada de pràctiques en el termini establert en el calendari.

8.  Informació sobre el requeriment de la certificació del Registre central de delinqüents sexuals per a la realització de pràctiques  

L’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor estableix que “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.”
 
En conseqüència, aquest article afecta tots els estudiants que facin activitats que impliquin contacte habitual amb menors, com ara els estudiants que fan pràctiques (curriculars o extracurriculars) en centres on pugui haver-hi menors, especialment en escoles, centres d’internament i institucions hospitalàries, per citar-ne alguns.
 
Pel que fa a l’obligació de presentar la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals requerida, aquesta és una obligació personal de l’estudiant, i tractant-se d’una certificació que conté dades personals especialment protegides, a les quals la universitat no pot tenir accés, només pot demanar-la l’interessat.
 
Per tant, l’obligació i la responsabilitat d’aportar la certificació és únicament de l’estudiant, i és el centre on es fan les pràctiques el que ha d’exigir aquesta certificació als estudiants.

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescènciaInici Mapa web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona