A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Els estudis  Traducció i interpretació  Informació general 

PRÀCTIQUES DEL GRAU DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

Documents i avisos
 Informació General 
Normativa
Contacte

L'assignatura de pràctiques

L’assignatura de practiques del grau de Traducció i Interpretació és una assignatura optativa de 6 crèdits que es pot cursar al primer o al segon semestre (codi 101456), el nombre d’hores són 75.
Aquesta assignatura es regeix per la normativa de pràctiques i per la guia de l'assignatura de pràctiques externes curriculars.
 
El funcionament de les pràctiques es fonamenta en la col·laboració de quatre parts: l'alumne, el tutor extern dins de la empresa o entitat, el tutor intern dins de la Facultat de Traducció i d'Interpretació i el coordinador de les pràctiques.
 
Les pràctiques consisteixen en la realització de les tasques relacionades amb la traducció o la interpretació pels alumnes dins de l'empresa o entitat col·laboradora. La funció principal del tutor extern es organitzar el procés de treball de l'alumne dintre de l'empresa o entitat col·laboradora, mentre que la tasca fonamental del tutor intern de la Facultat consisteix en ser consultor de l'alumne i ajudar-lo a resoldre problemes puntuals.

L’assignatura de pràctiques està sotmesa a un calendari específic i, essent una activitat formativa dirigida als estudiants, ha de ser avaluada mitjançant la presentació de tres informes: 1) l'informe de l'alumne, 2) l'informe del tutor extern nomenat per l'empresa o entitat i 3) l'informe del tutor intern de la Facultat.

Els estudiants del grau de Traducció i Interpretació matriculats de l’assignatura de pràctiques han de confeccionar també la seva carpeta professional i presentar-li al tutor intern, juntament amb l’informe final.

Els documents que asseguren el funcionament de les pràctiques, des del punt de vist formal, són: el conveni marc i el conveni específic.

Per iniciar o mantenir una col·laboració amb la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la UAB i oferir places de pràctiques, l'empresa o entitat interessada ha d'omplir i lliurar al coordinador de pràctiques la fitxa-entitat. Si es tracta d'una col·laboració nova, cal formalitzar un conveni entre la Facultat de Traducció i d'Interpretació i l'empresa o l'entitat.
 
Els alumnes que vulguin matricular-se de l’assignatura de pràctiques han de llegir atentament les instruccions per a la matrícula i el desenvolupament de les pràctiques, i fer arribar a la Facultat la seva fitxa-alumne degudament omplerta.
 
Al fer la matrícula és obligatori subscriure la pòlissa de l’assegurança complementària i de responsabilitat civil.

L'adjudicació de les places ofertes és completament pública i es pot consultar en qualsevol moment en aquest web.
 
El/la coordinador/a de pràctiques publica en aquest web, en l'apartat dels  Documents i avisos, tota la informació necessària per al funcionament de l’assignatura de pràctiques i per a la seva avaluació. Qualsevol contacte, actualització de dades o incidència s'han de comunicar al coordinador/a de les pràctiques.
 

Inici Mapa web
2016 Universitat Autònoma de Barcelona