A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Els estudis  Menu del grau d' infermeria (eees)  Competències 
Informació general
Accés als estudis
 Competències 
Pla d'estudis
Sortides professionals

Competències


Competències generals
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Respectar la diversitat i pluralitat d’idees, de persones i de situacions.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.


Competències transversals
Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
Buscar, avaluar, organitzar i mantenir sistemes d'informació.
Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adequada per donar resposta als problemes de l'àmbit professional, de manera eficient i eficaç.
Expressar-se de manera fluïda, coherent i adequada a les normes establertes, tant de manera oral com per escrit.
Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
Col·laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
Reconèixer i afrontar els canvis amb facilitat.
Respectar l'entorn mediambiental i fomentar el desenvolupament sostenible.

Competències específiques
Donar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i de seguretat que s'estableixen a les normes legals i deontològiques aplicables.
Planificar i prestar cures infermeres dirigides a les persones o grups, orientats als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, es tracta o es cuida un problema de salut.
Aplicar els fonaments i els principis teòrics i metodològics de la infermeria.
Demostrar que compren el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, la família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
Demostrar que comprèn, sense prejudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dreta a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d’acord amb la manera amb la qual viuen els procés de salut/malaltia.
Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
Protegir la salut i el benestar de les persones o grups atesos, garantint la seva seguretat.
Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut.
Demostrar que coneix el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
Demostrar que coneix els principis de finançament sanitària i sociosanitària i utilitzar adequadament els recursos disponibles.
Establir mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat.
Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica a la qual s'estructuren de forma unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
Demostrar que coneix els sistemes d'informació sanitària.
Realitzar les cures d’infermeria basant-se en l’atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
Demostrar que coneix les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i d'atenció de símptomes, dirigides al pacient i la família, en l'aplicació de cures pal•liatives que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals.
Plantejar solucions als problemes de salut/malaltia de les persones, famílies i/o de la comunitat aplicant la relació terapèutica seguint el mètode científic del procés infermer.
Utilitzar la metodologia científica a les seves intervencions.

 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona