A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Facebook Twitter Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Els estudis  Faqs  Matrícula 
Accés als estudis
 Matrícula 
Sobre els estudis

Si no es fa la matricula el dia assignat, què pot passar?
Es perd la plaça. En tot cas cal anar a la secretaria de la facultat assignada i presentar una instància al·legant els motius de la incompareixença i sol·licitant de nou poder fer la matrícula. Cal tenir en compte que, si hi ha motius justificats de no poder assistir el dia assignat, es pot demanar canvi de dia i hora de matrícula amb antelació a la secretaria del centre.

Què cal portar per formalitzar la matrícula?

 • Formulari de prematrícula degudament emplenat.
 • Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE) vigent en el moment de la matrícula.
 • Original i fotocòpia del NIE (per als estudiants estrangers no comunitaris), vigent en el moment de la matrícula. Si encara no disposes del NIE, has de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del NIE. Tens un termini de quatre mesos per a lliurar el document.
 • Dades bancàries d'una entitat financera ubicada a l'Estat espanyol.
 • Dues fotografies en color. Cal lliurar-ne una a l’estand de CatalunyaCaixa per a la realització del carnet d'estudiant.
 • Si tens 28 anys o més i no has contractat l'assegurança complementària que s'ofereix en el moment de la matrícula, hauràs de presentar original i còpia d'una assegurança d'assistència sanitària i d'accidents vàlida a l'Estat espanyol. Si per motius acadèmics has de realitzar una estada a l'estranger, caldrà que les prestacions cobreixin l'assistència en el país de destinació.
 • En cas que no puguis fer la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar per escrit una altra persona. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. S'haurà de presentar, també, l'original o bé una fotocòpia compulsada del teu DNI; així com una fotocòpia del teu DNI que s'haurà de lliurar amb l'autorització signada.
 • Document acreditatiu d'accés als estudis, que s'especifica a l'apartat de documentació de la teva matrícula dins de cada titulació.
 • Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal lliurar, si és el cas, l’original i la còpia dels documents que s'especifiquen a l'apartat de documentació de la teva matrícula.

Com pots pagar la matrícula?

L’abonament de la matrícula es fa sempre mitjançant domiciliació bancària. Tens tres modalitats de pagament:

 1. Pagament en un sol termini: l’import de la matrícula es carrega al teu compte bancari a partir del mateix dia que la formalitzes.Si formalitzes la matrícula com a becari o becària condicional (exclusivament per a sol·licitants de la beca de règim general i mobilitat) i reuneixes els requisits acadèmics, en el moment de la matrícula tan sols hauràs d’abonar les taxes, serveis específics de suport, l’assegurança escolar, l’assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitis. Tingues en compte que si fas la matrícula com a becari o becària, només pots triar el pagament en un únic termini i sempre per domiciliació bancària.
 2. Pagament en tres terminis: si formalitzes la matrícula abans del dia 20 d’octubre. El primer import és del 30% dels crèdits matriculats, més les taxes de gestió d’expedient, els serveis específics de suport a l’aprenentatge, l’assegurança escolar, l’assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol·licitis. Aquest import es carrega al teu compte bancari a partir del mateix dia que formalitzes la matrícula. El segon import correspon al 30% dels crèdits matriculats i es carrega al teu compte bancari el dia 15 de novembre. El darrer 40% es carregarà, una vegada resolta la convocatòria de beques d’equitat, el 20 de desembre.
 3. Pagament mitjançant la contractació d’un préstec: cal que tinguis el pagament domiciliat, i que comuniquis a la Gestió Acadèmica que t’aculls a aquesta modalitat de pagament immediatament després de matricular-te. És molt important que tinguis en compte que, un cop seleccionada aquesta modalitat, el préstec no es pot anul·lar. Per a més informació sobre aquest tipus de pagament visita el web de matrícula.

Si he demanat una beca, haig de pagar la matrícula?
Si presentes la sol·licitud de beca en el moment de formalitzar la matrícula, només pagaràs les taxes i la resta de pagament quedarà pendent de resolució de beca. Sempre hauràs de donar les teves dades bancàries. Si la resolució és positiva, no hauràs de fer res. Si és negativa, et carregaran en compte l'import de matrícula.
Si primer pagues la matrícula i després presentes sol·licitud de beca, en cas de resolució positiva et serà retornat l'import.

Es pot anul·lar o modificar la matrícula?
Sí, es pot demanar anul·lació total o modificació de matrícula. Cal fer-ho al deganat o a la direcció del centre corresponent, dins dels terminis establerts al calendari academicoadministratiu, i s'ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del propi centre.

Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners? Perdo la plaça?
La devolució de l'import que pugui correspondre només procedirà si l'anul·lació o modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB. Si anul·les la matrícula perquè l'Oficina de Preinscripció t'ha adjudicat una altra plaça, tens dret a la devolució, llevat de la de l'import de la gestió de l'expedient acadèmic.
L'anul·lació total de la matrícula només implicarà reserva de plaça per a l'any acadèmic següent si l'estudiant ha fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici s'aplicarà a l'alumnat de nou ingrés a la UAB i només una vegada.

Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona