La UAB vol enfortir la igualtat de gènere en la governança

EGERA governanza

L’observatori ha participat en l’aprovació de la Carta EGERA per a una governança sensible al Gènere  Proposada per Science Po.

18/04/2017

La UAB es compromet amb la signatura de la Carta EGERA a enfortir la igualtat de gènere en la governança de la universitat.. La governança universitària fa referència, tal i com la mateixa Carta indica “als marcs legals, institucions, estructures, processos, actors i pràctiques a través dels quals les universitats i les organitzacions de recerca son governades i gestionades” i que inclouen “la gestió dels recursos científics, educatius, financers, recursos humans i de presa de decisions” .  També s’inclouen els processos d’avaluació de la recerca com a part inherent de la governança de la institució.

La Carta EGERA per a una governança sensible al gènere és un dels resultats del projecte europeu EGERA –Effective Gender Equality in Research and the Academia- en el qual participa la UAB com a sòcia preferent, a través de l’Observatori per a la Igualtat.  El text ha estat proposat per Science Po, institució coordinadora, i en la seva redacció final han participat les universitats sòcies del projecte, que també s’han compromès la seva signatura.

Aquest compromís s’ha de veure reflectit en la promoció de mesures per abordar la infrarepresentació de les dones en els càrrecs de poder de la universitat, els biaixos de gènere en els procediments de selecció i de gestió i els indicadors d’avaluació d’unitats i centres de recerca,  entre d’altres mesures.  Part dels compromisos d’aquesta Carta estan garantits a la UAB per la inclusió de la igualtat de gènere en la normativa interna clau, com els Estatuts de la Universitat o documents com el Tercer Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB (2013-2017).  
Cal recordar que una de les primeres mesures de l’equip de govern actual va ser l’aprovació, el 27 de setembre de 2016, del Model i criteris de priorització de les places d’agregat i de catedràtic d’universitat. Aquests criteris estableixen que han de ser tinguts en compte els permisos de maternitat i paternitat en la llista de priorització i s’ha de fer una reserva de places per dones i per a persones amb discapacitats.

 

Notícies relacionades

projectedonesvalentes

Com informar sobre agressions sexuals?

El treball de recerca "Dones valentes", dut a terme durant dos anys per Isabel Muntané, periodista i codirectora del Màster Gènere i Comunicació de la UAB, i Violeta García, psicòloga de l’Associació d’Atenció a Dones Agredides Sexualment (AADAS), ha culminat en les primeres "Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals". Llegir més

Totes les notícies