Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

important_18

Prova d'aptitud personal (PAP) per a l'accés als graus en educació infantil i primària

11/05/2018

Els estudiants que vulguin accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català han de fer la prova d’aptitud personal (PAP).

Aquesta prova consisteix en 2 exàmens:

Competència comunicativa i raonament crític:

•     La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

•     La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.
 
Competència logicomatemàtica:
•     La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punts  de vista de la seva raonabilitat.
 

Totes les gestions relacionades amb la prova (matrícula, consulta resultats, reclamacions, etc.) es fan al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat)


Més informació