Exposició pública de l'autoinforme d'acreditació de la titulació del MU en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Aquest procediment estarà obert des del dia 13 de novembre fins el dia 17 de novembre. Durant aquests dies qualsevol membre de la comunitat universitària podrà fer al·legacions al document que es tindran en compte a l’hora de la seva aprovació per Junta de Facultat. Les al·legacions es poden enviar per correu electrònic al deganat (dg.c.comunicacio@uab.cat). Informe pendent revisió OQD

13/11/2017

Actualment la Facultat està en procés d'acreditar la titulació del Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques. L’elaboració d’aquest autoinforme s’ha dut a terme seguint les indicacions del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat. 

D’acord amb això, s’ha constituït un Comitè d’Avaluació Interna (CAI) que ha estat el responsable de recollir la informació i redactar-la sota la supervisió de l’Oficina de Qualitat Docent de la Universitat (OQD). En aquest moment l’informe està pendent de revisió tècnica per part de l’OQD.

La posada en funcionament de l’EEES ha comportat un augment significatiu de l’autonomia universitària per a la formulació de nous ensenyaments universitaris de grau, màster i doctorat. La contraprestació a aquest augment de l’autonomia universitària queda recollida en el fet que les propostes de nous ensenyaments s’han de sotmetre a un procés d’avaluació ex ante (anomenat verificació) i, transcorreguts quatre anys (en el cas dels màsters) o sis anys (en el cas dels graus i doctorats), a un procés d’avaluació ex post (acreditació), d’acord amb el procediment i els terminis que estableixi la Generalitat de Catalunya i que, en tot cas, ha d’incloure una visita d’experts externs a la universitat. Entre tots dos processos les universitats duen a terme el seguiment anual del desenvolupament de les titulacions implantades, d’acord amb el seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ). Els criteris per a l’acreditació els estableixen conjuntament les agències de qualitat que estan inscrites en el Registre Europeu d’Agències de Qualitat (EQAR), d’acord amb els estàndards internacionals de qualitat, en especial els ESG, i la resta de normativa legal.

Amb l’objectiu de fixar les bases d’actuació per a aquests quatre processos, el Consell de Govern d’AQU Catalunya va aprovar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) (AQU, 2016), tot vinculant-los d’una manera lògica, a fi d’establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos avaluadors.

Dins del procediment d’acreditació  hi ha un termini per a sotmetre l’autoinforme a informació pública. Aquest procediment estarà obert des del dia 13 de novembre fins al dia 17 de novembre. Durant aquests dies qualsevol membre de la comunitat universitària podrà fer al·legacions al document que es tindran en compte a l’hora de la seva aprovació per Junta de Facultat. Les al·legacions es poden enviar per correu electrònic al deganat (dg.c.comunicacio@uab.cat).

El proper 21 de novembre està prevista la propera Junta de Facultat en la que es presentarà  i aprovarà, si s’escau, aquest informe.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies