El Claustre aprova els models de dedicació acadèmica i de plantilla de professorat

Claustre de la UAB

El Claustre de la UAB va aprovar, el 22 de novembre passat, els documents sobre el nou model de dedicació acadèmica i el nou model de plantilla teòrica del personal docent. A més, va aprovar una moció sobre la situació política catalana actual.

22/11/2017

El Claustre de la UAB es va reunir el 22 de novembre en una sessió extraordinària en què va aprovar els documents sobre la dedicació acadèmica i la plantilla de personal docent presentats per l'Equip de Govern. El document "Model de dedicació acadèmica. Línies generals" va ser aprovat amb 70 vots a favor, 33 en contra i vuit abstencions; i el document "Model de plantilla teòrica. Departaments i unitats docents hospitalàries" va obtenir 61 vots a favor, 39 en contra i nou abstencions. A més, va aprovar una moció sobre la situació política catalana en què exigeix l'alliberament de les persones empresonades i reafirma la crida de la UAB pel diàleg i la negociació.

Abans de la discussió dels documents, el claustre va començar amb la intervenció de la rectora de la UAB, Margarita Arboix, que va explicar com ha afectat a la Universitat la intervenció dels comptes per part del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Es va referir també als contactes amb la Generalitat tant de la UAB en particular com del conjunt de les universitats catalanes per tal de tractar el finançament universitari dels propers anys. Arboix va expressar que les universitats rebutgen la proposta plantejada pel govern i va mostrar la seva preocupació pel que fa a la concreció dels propers pressupostos.

La rectora es va referir a altres qüestions que afecten la comunitat universitària, com ara la informació que s'està facilitant als estudiants i personal docent i investigador estrangers davant la incertesa que provoca l'actual situació política catalana, el desenvolupament satisfactori de la darrera festa major de la UAB o el seguiment de les vagues convocades aquest curs. Arboix va informar de que la UAB mantindrà l'activitat acadèmica i administrativa el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya (21 de desembre) i va anunciar que el Claustre ordinari en què presentarà el seu informe anual tindrà lloc el 15 de febrer.

Al torn de paraules, els claustrals que van intervenir-hi van debatre sobre el procediment per aprovar la declaració sobre la situació política actual i van fer esment a qüestions com el cas "27 i més", el clima laboral a l'Escola de Postgrau o l'activitat acadèmica durant el dia de les eleccions al Parlament.

Nous models de dedicació i de plantilla

El vicerector de Personal Acadèmic, Francisco Morente, va explicar el treball realitzat per concretar els dos documents presentats al Claustre i va procedir a descriure els principals aspectes del model de dedicació acadèmica. L'objectiu principal d'aquest model és, segons va afirmar, "reflectir de forma adequada la dedicació real del professorat a la docència en relació a la totalitat de la seva activitat acadèmica", i va destacar com a novetat el fet de reconèixer, a més de les activitats de recerca i transferència, les d'innovació educativa. El vicerector va aclarir també que, "si la situació pressupostària no permet aplicar el model en tota la seva integritat, se'n farà una aplicació igual per a tots els departaments i unitats docents hospitalàries en el percentatge que els recursos ho permetin".

Pel que fa al model de plantilla teòrica, Morente va explicar que els objectius són: ser congruent i atendre les necessitats de docència, recerca i transferència del model de dedicació acadèmica; mantenir l'autonomia dels departaments i els centres en la configuració d'aspectes concrets; i establir plantilles de departaments diferenciades de les plantilles de les unitats docents hospitalàries. El vicerector va emfatitzar especialment la necessitat d'harmonitzar l'edat del personal docent i investigador, tot tendint cap a un equilibri entre els diferents trams d'edat del professorat amb vinculació permanent a la universitat.

Al debat posterior, es va debatre sobre el reconeixement de l'activitat del personal docent relacionada amb les pràctiques a centres d'ensenyament preuniversitari, i van ser presentades esmenes referents al reconeixement de la direcció de treballs de fi de grau i de fi de màster i la coordinació de revistes especialitzades. Una esmena va ser acceptada per l'Equip de Govern i les altres tres van ser sotmeses a votació i rebutjades finalment pel Claustre.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies