Ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat

Entrada principal de la Facultat

El degà, Joan Carbonell, ha resolt aprovar en data 14 de juny de 2017 la primera convocatòria de l’any 2017 per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres.

14/06/2017

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat del 15 de juny al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos (Assumpte: Sol·licitud d’ajut).

Per a la resolució dels ajuts s’aplicaran els requisits i criteris de priorització establerts a les bases. Es desestimarà sense excepcions qualsevol sol·licitud que no compleixi algun dels requisits de l’annex 1 de la resolució (Bases reguladores, apartats 4.1 i 4.2).

El termini per resoldre i notificar la resolució és de quinze dies comptadors a partir de la data de tancament de la convocatòria. El Deganat comunicarà mitjançant correu electrònic al signant de la sol·licitud la seva resolució, que serà inapel·lable.

Més informació: Imprès de sol·licitud
Bases reguladores

 

Notícies relacionades

Totes les notícies