Acreditació del B2 de llengua estrangera en acabar els estudis de Grau

Idiomes

 

15/06/2018

En relació a la publicació de la Llei 1/2018 de modificació de la Llei 2/2014, relativa a la moratòria de quatre anys en el deure dels i de les estudiants, que iniciïn els seus estudis en una universitat catalana el curs 2018-2019 i següents, d’acreditar el coneixement d’una llengua estrangera entre les establertes en les proves d’accés, amb un nivell equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per les llengües del Consell d’Europa, l’equip de Govern de la UAB manifesta que

El 30 de març del 2017 ja va expressar la seva posició en relació a aquesta qüestió, tot considerant que l’expedició dels títols oficials de grau a la UAB es fa d’acord amb el marc legal de la Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats, que estableix que els títols amb validesa a tot el territori de l’estat espanyol els expedeix la universitat i que és aquesta, en el marc de l’autonomia universitària, qui elabora i aprova els plans d’estudi d’aquests ensenyaments.

Tal com reconeix la pròpia llei 1/2018, els resultats de les segones proves de nivell de coneixements d’idiomes adreçades, a alumnes de tercer curs de grau de les universitats catalanes, han posat de manifest que, tot i les millores assolides, l’ús i l’aprofitament dels instruments proposats els darrers anys pels departaments competents han estat insuficients. Per tant, encara hi ha un percentatge important d’estudiants amb un coneixement insuficient de la llengua estrangera (DOCG7615, p-5-2018, 1/2) . D’acord amb les dades de la UAB, la situació en quatre anys, amb els recursos públics disponibles, que la UAB considera clarament insuficients, no mostrarà una millora substantiva en aquesta situació, especialment per aquells col·lectius amb una situació econòmica més precària.

Per tot l’anterior, l’expedició dels títols de grau cursats a la UAB no estaran vinculats a l’acreditació del nivell B2 de llengua estrangera, encara que s’ hagi una moratòria de 4 anys en la seva aplicació.

Tanmateix, l’equip de govern de la UAB torna a subratllar que valora molt la importància del coneixement de llengües estrangeres, com figura en les memòries dels seus plans d’estudis. Per això utilitza els recursos al seu abast, en el marc dels greus problemes de finançament que pateix, per afavorir que tota la comunitat universitària pugui conèixer el seu nivell de competència en llengües estrangeres i trobi els mecanismes que li permetin millorar-la. També es compromet a seguir treballant per a que la presència i utilització  de les llengües estrangeres a la UAB i el nivell de competència en aquestes llengües per part de tota la comunitat es segueixi incrementant en els propers anys.

Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 14 de maig de 2018

 

Notícies relacionades

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Nota de l’Equip de Govern de la UAB

Davant la sentència que estima la demanda interposada per Joves Societat Civil Catalana, l’Equip de Govern acata la resolució judicial que ordena la inscripció de JSCC-UAB al directori de col·lectius de la UAB i alhora expressa un total desacord amb la sentència quan declara que la Universitat ha vulnerat drets fonamentals. Llegir més

Totes les notícies