PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Estudiant de màster oficial > Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2017-2018

Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2017-2018

Descripció

• La Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB aprova la convocatòria de 90 beques per als estudiants de la UAB de grau i de màster oficial, per fer estudis al Servei de Llengües de la UAB durant el període acadèmic 2017-2018, de les quals se’n reserven 10 perquè s’adjudiquin entre els estudiants no matriculats a la UAB el curs 2016-2017 i que formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2017-2018.
Així mateix, es convoquen 10 beques addicionals per als estudiants de graus de la UAB que tinguin una línia (o part dels seus estudis) en anglès o en francès (Grau d’Educació Primària en anglès, Grau d’Administració i de Direcció d’Empreses en anglès, Grau d’Economia en anglès i Grau de Dret + Droit) i que formalitzin la inscripció en qualsevol dels cursos de l’idioma corresponent a la línia del seu grau que ofereix el Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2017-2018.
• Les beques convocades per als alumnes matriculats a la UAB el curs 16/17 que han quedat pendents d’assignar al període de juliol es tornaran a convocar al setembre: 21 places. En aquesta convocatòria de setembre podrà participar l'alumnat no matriculat al curs 2016/17, sempre que acrediti els requeriments de la convocatòria.
• Els estudiants que han gaudit de la Beca Emergència durant el curs 2016-2017 i sol·licitin la beca d’idiomes en algun dels terminis d’aquesta convocatòria tindran dos punts afegits a la nota mitjana de l’expedient.
• Un cop finalitzat el procés de matrícula de primer semestre, si queden beques pendents d’assignar, s’obrirà un nou període de recollida de sol·licituds per als cursos del segon semestre.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Estudi
Idiomes

Places

10 per als estudiants no matriculats a la UAB el curs 2016-2017.

Import

La borsa de la beca consistirà en la reducció del 50% de l'import dels preus de matrícula dels cursos del Servei de Llengües de la UAB, tant per als cursos del primer com del segon semestre. 

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

- Matricular-se en estudis oficials de grau i màster a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2017-2018 d'un mínim de: 
  30 crèdits, tant en el cas d'alumnat de grau o de màster oficial.
- Aquest nombre de crèdits pot ser inferior en el cas d'alumnes que estiguin acabant els estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin.
- Les persones sol·licitants que hagin gaudit d'una beca del Servei de Llengües de la UAB durant el curs 2016-2017 han d'haver demostrat l'aprofitament del curs per al qual van rebre la beca esmentada.

Criteris de selecció

- Es revisaran els requisits acadèmics de les persones sol·licitants.
- Per a establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que demostrin que compleixen els requisits s'ordenen les persones sol·licitants per la nota mitjana de l'expedient acadèmic calculada d'acord amb l'establert a l'Annex I: Baremació Acadèmica. Als candidats que hagin iniciat els seus estudis a la UAB en el curs 2017-2018 se'ls tindrà en compte la nota d'accés a l'estudi. Als candidats que siguin becaris del Programa Finestreta se’ls afegiran dos punts a la nota.
- En cas que no s'adjudiquin totes les beques reservades per a estudiants de nou accés, aquestes es distribuiran per rigorós ordre de prelació entre els estudiants que figurin a la llista d'espera del segon període de presentació de sol·licituds dels alumnes matriculats a la UAB el curs 2017-2018.

Condicions

El període de sol·licituds obert del 9 al 16 de gener és per a:
- Estudiants matriculats a la UAB al curs 2017-2018 i no matriculats a la UAB al curs 2016-2017.

Destinació

Estudiants de grau i màster oficial

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

27/06/2017

Data d'inici de sol·licituds

09/01/2018

Lloc de presentació a la UAB

A la Gestió Acadèmica del teu Centre o al Registre General (Edifici Rectorat)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

16/01/2018

Data de resolució

01/02/2018

Documentació

Les persones que vulguin sol·licitar la beca hauran de recollir la sol·licitud a la secretaria del Servei de Llengües de la UAB, o bé editar-la des de la pàgina web: http://www.uab.cat  - Beques d'estudi -, i presentar-la a la Gestió Acadèmica del seu centre o al Registre General (Edifici del Rectorat) dins els terminis establerts.

Formularis

Sol·licitud Convocatòria de beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB, Curs 2017-2018

Observacions

 Terminis de presentació:
- Estudiants ja matriculats a la UAB en el curs 2016-2017: del 27 de juny al 7 de juliol de 2017.
- Estudiants dels graus de la UAB impartits en anglès o francès i beques pendents del juliol: del 22 de setembre al 3 d'octubre de 2017.
- Estudiants no matriculats a la UAB el curs 2016-2017: del 9 al 16 de gener de 2018.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

- La resolució de la convocatòria per als estudiants matriculats a la UAB en el curs 2016-2017 es publicarà el 25 de juliol.
- La resolució de la convocatòria per als estudiants dels graus de la UAB impartits en anglès o en francès i beques pendents del juliol es farà pública el 23 d'octubre.
- La resolució de la convocatòria de gener, per als estudiants no matriculats a la UAB en el curs 2016-2017 es farà pública el dia 1 de febrer de 2018.
- En tots els casos, la resolució es publicarà a la pàgina web: http://www.uab.cat - Beques estudi - i als plafons del Servei de Llengües de la UAB. Aquesta resolució serà de caràcter provisional mentre es comprova el compliment dels requisits acadèmics que figuren a la Base III. 

Resolució