Política protecció de dades

La Universitat Autònoma de Barcelona està compromesa amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per això, la informació a disposició de la UAB dels estudiants, personal acadèmic, personal d’administració i serveis, graduats, proveïdors i altres persones que es relacionen amb la Universitat són tractades amb les garanties i d’acord amb les exigències de la legislació vigent.
 
La responsabilitat en el compliment de les disposicions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal recau en la Secretaria General, a qui pertoca valorar la conveniència i l’adequació a la normativa de les iniciatives de creació de fitxers de dades, així com als responsables del tractament.
 
El tractament de dades de caràcter personal a la UAB es du a terme en virtut del consentiment de les persones interessades, per a l’execució de contractes i convenis, per a la defensa d’interessos vitals de les persones afectades o de terceres persones, per cl compliment d’obligacions legals o en l’exercici de competències i poders públics.
 
Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones quan està legalment permès o quan és legalment obligatori.
 
Aquesta pàgina web conté informació referida a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, a les disposicions normatives aprovades pels òrgans competents de la UAB i els procediments i els formularis per al compliment de les disposicions vigents i per a l’exercici dels drets reconeguts a les persones titulars de les dades.
 
L’accés i la navegació per aquesta pàgina web no implica necessàriament la recollida de dades de caràcter personal dels visitants. No obstant això, la UAB podrà instal·lar cookies en els dispositius d’accés d’acord amb la política de cookies de la Universitat.