Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[17/07/2017] Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior [+]
 
Punt 2. Informe del president.
 
Punt 3. Aprovació de la Convocatòria única ERASMUS+ ESTUDIS I UAB EXCHANGE PROGRAMME ESTUDIS per a estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 Ó 120 ECTS amb mobilitats al segon semestre del curs 2017/18. [+]
 
Punt 4. Aprovació de la Convocatòria única del Programa de mobilitat per estudis Erasmus+ i de la UAB Exchange Programme, curs acadèmic 2018-19 [+]
 
Punt 5. Modificació de la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2017-18 [+]
 
Punt 6. Seguiment semestral de les actuacions del Pla de Llengües 2017 [+]
 
Punt 7. Programa Summer Term 2018 [+]
 
Punt 8. Torn obert de paraules
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 
Acord 011/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística


ACORDS

Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de maig de 2017(DOC)

 
Punt 3. Aprovació de la Convocatòria única ERASMUS+ ESTUDIS I UAB EXCHANGE PROGRAMME ESTUDIS per a estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 Ó 120 ECTS amb mobilitats al segon semestre del curs 2017/18.
 
Acord 012/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria Única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis per a estudiants matriculats en Màsters oficials pels curs acadèmic 2017/18.
 
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de l’educació.
 
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau universitari a la nostra universitat l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer a una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger.
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis per a estudiants matriculats en Màsters oficials pels curs acadèmic 2017/18.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió
 
Punt 4. Aprovació de la Convocatòria única del Programa de mobilitat per estudis Erasmus+ i de la UAB Exchange Programme, curs acadèmic 2018-19
 
Acord 013/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme estudis per al curs 2017-18.
 
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de l’educació.
 
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau universitari a la nostra universitat l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer a una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger.
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi.
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria única del Programa de mobilitat per estudis Erasmus + i la UAB Exchange Programme, curs acadèmic 2018-2019.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió.
 
Punt 5. Modificació de la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2017-18
 
Acord 014/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme estudis per al curs 2017-18.
 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de modificar la Convocatòria Erasmus+ de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2017-18 aprovada per acord 010/2017 de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística de 15 de maig de 2017.
 
Vist que aquest programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives del Personal d’Administració i Serveis.
 
Vista la necessitat d’agilitzar el procés d’intercanvi per al PAS i el PDI i de modificar la convocatòria de forma que a la última resolució es pugui incloure el Personal Docent i Investigador.
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. - Modificar la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2017/18.(DOC)
 
SEGON. - Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals, l’execució i seguiment d’aquest acord.
 
TERCER. - Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 6. Seguiment semestral de les actuacions del Pla de Llengües 2017
 
Acord 015/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Vista la proposta del vicerectora de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 10 de desembre del 2015. El Pla de llengües de la UAB (2016-2020) es desplega en unes actuacions anuals.
 
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del proppassat 23 de gener es van aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2017.
Durant la sessió s’informarà del desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de llengües per a l’any 2017.
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, es presenta a la Comissió de Política Lingüística de la UAB l’adopció, si escau, del següent
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar del desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de Llengües per a l’any 2017.
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de relacions internacionals i de política lingüística l’execució i seguiment d’aquest acord.
 
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 7. Programa Summer Term 2018
 
Acord 016/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística

Vista la proposta del vicerectorat de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.
 
Atès que a l’estiu de 2016 la UAB va organitzar per primera vegada el Summer term, una oferta d’assignatures en anglès especialment dissenyades per a estudiants internacionals en dos mòduls de tres setmanes cadascun, començant el 20 de juny i acabant a finals de juliol.
 
Durant el curs 2016 – 2017 es  potencia i s’amplia aquesta iniciativa com a estratègia d’internacionalització i atracció d’estudiants internacionals a la nostra universitat. Es fa una crida a tot el campus i es seleccionen 13 de 32 propostes. Finalment, s’imparteixen 12 assignatures. En l’edició del 16/17, el programa ha comptat amb més de 100 estudiants de més de 10 països.
 
Finalment, en perspectiva que el curs 2017 – 2018 es consolidi el programa i pugui també ser una oferta atractiva per a estudiants locals que podrien completar la seva formació amb total reconeixement acadèmic de l’activitat en un entorn internacional dins de la UAB.
 
Vista la necessitat de regular el desenvolupament del programa Summer Term.
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la Proposta d’assignatures que configuraran el Programa Summer Term 2018.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions internacionals i de política lingüística l’execució i seguiment d’aquest acord.
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 

Documents relacionats