Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[31/05/2017] Comissió d'Economia i d'Organització


 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. [+]
 
Punt 2. Informe del vicerector d’Economia i de Campus.
 
Punt 3. Aprovació de la distribució del pressupost per a Inversions Docents 2017. [+]
 
Punt 4. Aprovació de la Convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats per a l’any 2017. [+]
 
Punt 5. Aprovar l’informe sobre l’aplicació de la instrucció de romanents al pressupost 2017 en el seu tràmit d’al·legacions. [+]
 
Punt 6. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball a 31 de desembre 2016. [+]
 
Punt 7. Baixes d’immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2016. [+]
 
Punt 8. Aprovació de les modificacions de crèdit a 15 de maig de 2017. [+]
 
Punt 9. Proposta d’aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: • Servei de Prevenció Aliè. [+]
 
Punt 10. Assumptes de tràmit.
 
Punt 11. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
 
Acord 025/2017, de 31 de maig de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització


ACORDS

Aprovació de l'acta de la sessió del dia 21 d'abril de 2017. Acta núm.97
 
 
Punt 3. Aprovació de la distribució del pressupost per a Inversions Docents 2017.
 
Acord 026/2017, de 31 de maig de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus en relació amb la informació  sobre distribució del pressupost per a Inversions docents   corresponent a l’exercici de 2017.
 
Vist que el document presentat conté informació relativa pel que fa a la dotació pressupostària prevista per a l’exercici de 2017, els criteris d’inversió i el procediment de distribució als centres.
 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria econòmica.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Aprovar la distribució del pressupost per a inversions docents corresponent a l’exercici de 2017.(DOC)
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 4. Aprovació de la Convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats per a l’any 2017.
 
Acord 027/2017, de 31 de maig de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta del Vicerector d’Economia i Campus en relació amb la informació  sobre la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais docents especialitzat per a l’any 2017.
 
Vist que el  document presentat conté informació relativa a l’esmentada  convocatòria incloent-hi els criteris i  el procediment d’adjudicació dels recursos previstos així com el termini de presentació de les sol·licituds.
 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria econòmica.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.  Aprovar la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais docents especialitzats per a l’any 2017.(DOC)
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la Vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 

Punt 5. Aprovar l’informe sobre l’aplicació de la instrucció de romanents al pressupost 2017 en el seu tràmit d’al·legacions.
 
Acord 028/2017, de 31 de maig de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
 
Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, de 28 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos.
 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici econòmic.
 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2017, aprovat per Acord de Consell Social  21 de desembre de 2016, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats
 
 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2016 al pressupost de la UAB de 2017, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 23 de novembre de 2016 la qual preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades d’incorporació de romanents per a l’exercici 2017 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un informe favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector d’Economia i de Campus resoldrà.
 
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2016 al pressupost 2017 pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions
 
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de 20 de febrer de 2017  i 21 d’abril de 2017 pel que fa a l’aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost de  2017.
 
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació  de les  instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Aprovar l’Informe relatiu a  la resolució del tràmit d’al·legacions pel que fa a la Instrucció per a la incorporació de de romanents de crèdit de l’exercici de 2016 al pressupost de la UAB de 2017.(DOC)
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d'aquests acords.
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 6. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball a 31 de desembre 2016.
 
Acord 029/2017, de 31 de maig de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la Relació de Llocs de Treball de la UAB a data 31 de desembre de 2016.
 
Vist l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que preveu que les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics.
 
Vist l’article 158 dels Estatuts de la UAB, aprovats per Decret 237/2003, de 8 d’octubre, precepte que preveu que, pel que fa la Personal d’Administració i Serveis (PAS), la Universitat estableix i fa pública, com a mínim cada tres anys, la relació de llocs de treball que integren la seva organització, i que determina que aquesta relació es durà a terme per part de la Gerència d’acord amb el procediment allí establert.
 
Vist l'article 10. 2. lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització  en matèria d’aprovació de la proposta global de la relació de llocs de treball del PAS i elevar-la al Consell Social.
 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Aprovar la proposta de relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UAB a data 31 de desembre de 2016. (DOC)
 
SEGON.  Elevar aquesta proposta al Consell Social de la Universitat perquè exerceixi les seves competències.
 
TERCER.  Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
  
Punt 7. Baixes d’immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2016.
 
Acord 030/2017, de 31 de maig de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta  de la Rectora de la UAB de data 24 d’abril de 2017 pel que fa a les  baixes de l’inventari general de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en caos de robatoris, deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones.
 
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i  a l’inventari de béns i drets de la UAB.
 
Vist  l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa  al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.
 
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i  per la Comissió Econòmica del Consell Social de 26 de març de 2015 pels quals van autoritzar  al Rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.
 
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a 1.500€.

SEGON: Elevar-ho al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències.
 
TERCER: Encarregar al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
 
Punt 8. Aprovació de les modificacions de crèdit a 15 de maig de 2017.
 
Acord 031/2017, de 31 de maig de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data  15 de maig de 2017.
 
Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer  i de 21 d’abril de 2017.
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  15  de maig de 2017.(DOC)
 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
Punt 9. Proposta d’aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: • Servei de Prevenció Aliè.
 
Acord 032/2017, de 31 de maig de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització
 
Vist el Certificat emès en data 16 de maig de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 20/2017  del Servei de  Prevenció Aliè amb els imports i anualitats incloses al mateix.
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses pluriennals.
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per atendre-les.
 
Vist l’Acord de Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.  Aprovar  la proposta de despeses pluriennals per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè i  l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 20/2017.(DOC)
 
SEGON. Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències.
 

Documents relacionats