Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[21/04/2017] Comissió d'Economia i d'Organització

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. [+]
Punt 2. Informe del vicerector d’Economia i de Campus.
Punt 3. Informació sobre el model de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat a centres i departaments.
Punt 4. Informe sobre l'aplicació de la instrucció de romanents de crèdit de l’exercici 2016 al pressupost 2017. [+]
Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de desembre de 2016. [+]
Punt 6. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de març de 2017. [+]
Punt 7. Informació de la Programació del Pla d’Inversions Universitàries 2017. [+]
Punt 8. Convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per l’any 2017. [+]
Punt 9. Convocatòria per a la compra d’Equips de Protecció Individual (EPI) per l’any 2017. [+]
Punt 10. Proposta d’aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la recerca universitària. [+]
Punt 11. Proposta de ratificació de les despeses pluriennals per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè. [+]
Punt 12. Afers de tràmit.
Punt 13. Torn obert de paraules.
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
 
Acord 016/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

ACORDS

Aprovar l'acta de la sessió de 7 de març de 2017. Acta núm. 96
 
 
Punt 4. Informe sobre l'aplicació de la instrucció de romanents de crèdit de l’exercici 2016 al pressupost 2017.
 
Acord 017/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vist l'article 9 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos.

Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l'exercici econòmic.

Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2017, aprovat per Acord de Consell Social de 21 de desembre de 2016, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats

Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2016 al pressupost de la UAB de 2017, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 23 de novembre de 2016 la qual preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades d’incorporació de romanents per a l’exercici 2017 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un informe favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector d’Economia i de Campus resoldrà.

Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2016 al pressupost 2017 pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions.

Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació  de les  instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.  Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents  de crèdit de l’exercici 2016 al pressupost de la UAB de 2017.(DOC)
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el seguiment d'aquests acords.
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de desembre de 2016.
 
Acord 018/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data 31 de desembre de 2016.

Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de dates 17 de febrer, 7 de març,  4 de maig, 30 de juny,  26 de setembre, 27 d’octubre  i 23 de novembre de 2016 per les quals s’aproven les modificacions de crèdit en data  31 de  gener, 19 de febrer, 15 d’abril, 10 de juny,  31 d’agost de 2016, 10 d’octubre, 8 de novembre i 20 de desembre de 2016 respectivament.

Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.

Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2016 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.

Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data 31 de desembre de 2016.(DOC)

SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
 
Punt 6. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de març de 2017.
 
Acord 019/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data  31 de març  de 2017.

Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 31 de gener de 2017.

Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.

Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.

Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  31  de març de 2017. (DOC)

SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
 
Punt 7. Informació de la Programació del Pla d’Inversions Universitàries 2017.
 
Acord 020/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre la programació del  PIU 2017.

Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades  per a l’exercici  de 2017.

Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya.

Vist l'article 10, apartat 1 lletra a)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per  l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’instruccions per al seguiment del pla pluriennal d’inversions.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER. Aprovar de la proposta de programació del PIU 2017.(DOC)

SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords.
 
 
Punt 8. Convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per l’any 2017.
 
Acord 021/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.

Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.

Vista la proposta de convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals als laboratoris  de la UAB per a l’any 2017.

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi destinat a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.

Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 , pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i d'administració i d’organització.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2017.(DOC)


SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords

Punt 9. Convocatòria per a la compra d’Equips de Protecció Individual (EPI) per l’any 2017.
 
Acord 022/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els principis d’evitar els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar,  i de combatre els riscos en origen, entre d’altres.
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva.
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.
 
Vista la proposta de convocatòria 02/2017 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2017.2011 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2011.
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució d’assumptes derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i d’administració i d’organització.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar la convocatòria 02/2017 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2017.(DOC)

SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords
 
 
Punt 10. Proposta d’aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la recerca universitària.
 
Acord 023/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vist el Certificat emès en data 5 d’abril de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 13/2017 de subministrament d’una aplicació informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona d’acord amb els imports i anualitats que s’inclouen al mateix.

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses plueriennals.

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per atendre-les.


Vist l’Acord de Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals, el qual estableix que correspon a la Comissió d’Economia i Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació  de les despeses pluriennals  pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior a 200.000€,  perquè l’elevi directament al Consell Social.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la recerca universitària i  l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 13/2017.(DOC)

SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
 
Punt 11. Proposta de ratificació de les despeses pluriennals per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè.
 
Acord 024/2017, de 21 d'abril de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització

Vist el Certificat emès en data 23 de març de 2017 per la vicegerent d’Economia  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 3/2017  del Servei de  Prevenció Aliè amb els imports i anualitats incloses al mateix.

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses plueriennals.

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per atendre-les.

Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social en data 30 de març de 2017 ha ratificat la proposta de despesa pluriennal per a la Contractació del Servei de Prevenció Aliè.

Vist l’Acord de Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.  Ratificar  la proposta de despeses pluriennals per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè i  l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 3/2017. (DOC)

SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el seguiment d’aquests acords.
 
 

 
 

Documents relacionats