Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[30/03/2017] Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. [+]
Punt 2. Informe de la presidenta de la comissió.
Punt 3. Informe i debat sobre el procés d’elaboració del Pla d’Acció Tutorial de la UAB
Punt 4. Elecció del nou representant del PDI a la Comissió de Beques d’Emergència [+]
Punt 5. Modificació de la Convocatòria d'ajuts de col·laboració del curs 2016-2017 [+]
Punt 6. Afers de tràmit
Punt 7. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
 
Acord 004/2017, de 30 de març de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat


ACORDS

Aprovar l'acta de la sessió anterior del 19 de gener de 2017. Acta núm. 3
 
 
Punt 4. Elecció del nou representant del PDI a la Comissió de Beques d’Emergència
 
Acord 005/2017, de 30 de març de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
 
ACORDS

Elegir a Francesc Accensi Alemany representant del PDI a la Comissió de Beques d'Emergència
 
 
Punt 5. Modificació de la Convocatòria d'ajuts de col·laboració del curs 2016-2017
 
Acord 006/2017, de 30 de març de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, sobre la modificació de la “Convocatòria d’Ajuts de col·laboració del curs 2016-2017”.
Vista la necessitat d’actualitzar el període de col·laboració dels estudiants assignats als ajuts “Àmbit de promoció i comunicació: servei d’atenció telefònica estiu 2017”.
Vist l'article 8.1 a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les competències de la Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat, que estableix que li correspon aprovar les convocatòries de beques i ajuts a l’estudi.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Modificar l’article 6.3 i els annexos I, II i II de la Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 2016-2017.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 

Documents relacionats