Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[06/07/2017] Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. [+]
 
Punt 2. Informe de la presidenta de la comissió.
 
Punt 3. Informe sobre el Pla d’Acció Tutorial de la UAB i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. [+]
 
Punt 4. Informació sobre les Tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB corresponents al curs 2017-2018.
 
Punt 5. Aprovació de la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a estades i treballs de camp. Curs 2017-2018. [+]
 
Punt 6. Afers de tràmit.
 
Punt 7. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
 
Acord 009/2017, de 6 de juliol de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

ACORDS

Aprovar l'acta de la sessió del dia 12 de maig de 2017. (DOC)

 
 
Punt 3. Informe sobre el Pla d’Acció Tutorial de la UAB i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Acord 010/2017, de 6 de juliol de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat.
 
Vista la necessitat, atenent al marc normatiu vigent, de tenir un Pla d’Acció Tutorial de la Universitat Autònoma de Barcelona que garanteixi el dret a l’alumnat a rebre orientació i seguiment al llarg de tot els seus estudis per tal de facilitar l’orientació, l’adaptació i l’activitat acadèmica a l’entorn universitari, així com el seu desenvolupament professional inicial.
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement el Pla d’Acció Tutorial de la UAB.
 
SEGON.- Elevar el Pla d’Acció Tutorial de la UAB al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.
 
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 5. Aprovació de la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a estades i treballs de camp. Curs 2017-2018.
 
Acord 011/2017, de 6 de juliol de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat

Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat.
 
Vista la necessitat de disposar d’uns ajuts adreçats a l’alumnat de centres propis de la UAB matriculat en ensenyaments oficials de grau que es trobi en una situació econòmica que no permeti participar en estades i treballs de camp programades fora del campus de la UAB, i que, per aquest motiu, no pugui superar una assignatura obligatòria de la titulació.
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a estades i treballs de camp, que forma part del Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2017-2018.(DOC)
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 

Documents relacionats