Viu a la UAB

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[18/04/2017] Comissió d'Afers Acadèmics

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. [+]
 
Punt 2.1. Informe del president de la comissió.
 
Punt 2.2. Informe de la directora de l'Escola de Postgrau.
 
Punt 2.3. Informe d’altres membres de l’equip.
 
Punt 3.1. Creació del títol i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. [+]
 
Punt 3.2. Aprovació de la memòria. [+]
 
Punt 4. Aprovació de les noves propostes de programació de grau i de màster del curs acadèmic 2018-2019. [+]
 
Punt 5.1. Presentació de l’estratègia de MOOC.
 
Punt 5.2. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. [+]
 
Punt 5.3. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. [+]
 
Punt 5.4. Informació sobre nous cursos d'especialització. [+]
 
Punt 6. Afers de tràmit.
 
Punt 7. Torn obert de paraules.
 
 
 
 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió.
 
Acord 029/2017, de 18 d'abril de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

ACORDS


Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 28 de marc de 2017 Acta núm.45


Punt 3.1. Creació del títol i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Acord 030/2017, de 18 d'abril de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un títol de Grau propi que ha estat presentada pels centres corresponents.
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l’article 64 f i 171.1 del Estatus de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de grau propi: 
•              Grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles.
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.

 
Punt 3.2. Aprovació de la memòria.
 
Acord 031/2017, de 18 d'abril de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta de memòria del Grau propi presentada pel centre corresponent, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de  títols propis  i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del grau propi, condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents i a la revisió tècnica per l’Oficina de Qualitat Docent:
 
•              Grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.

Punt 4. Aprovació de les noves propostes de programació de grau i de màster del curs acadèmic 2018-2019
 
Acord 032/2017, de 18 d'abril de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les noves propostes de programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2018-2019.
 
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura de titulacions a la UAB.
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar les noves propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la UAB per al curs 2018-2019.

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer.

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
Punt 5.2. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Acord 033/2017, de 18 d'abril de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la petició de creació d’un nou títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació permanent.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de diploma de postgrau.
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.
 
Punt 5.3. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern.
 
Acord 034/2017, de 18 d'abril de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta de pla d’estudis de diploma de postgrau presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau.
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau següent, condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:
-              Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Gastronomia: Salut, Sostenibilitat i Cultura
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment d’aquests acords.

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
  
Punt 5.4. Informació sobre nous cursos d'especialització.
 
Acord 035/2017, de 18 d'abril de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la seva aprovació.
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis.
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització.
 
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades.
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. (DOC)

SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord primer.

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.
 
 
 

Documents relacionats