Equip de Deganat

Composició

Càrrec    Nom i cognoms  Correu electrònic Telèfon
Degà   Joaquin Gairín Sallán joaquin.gairin@uab.cat 93 581 1232
Vicedegana d'Estudis   Anna Marbà Tallada  anna.marba@uab.cat 93 581 2704 
Vicedegà de Pràcticum i Secretari de Centre   Albert Casals Ibáñez  albert.casals@uab.cat 93 581 1382 
Vicedegana d’Estudiants i Mobilitat     Marta Bertrán Tarres  marta.bertran@uab.cat 93 581 2703 
Vicedegà de Qualitat i Innovació     Antoni Santisteban Fernández  antoni.santisteban@uab.cat 93 5812687
Administrador de centre   José Luis Costa Arranz joseluis.costa@uab.cat 93 581 1630
  
Secretaria del Deganat

Maria Antonia Rufat Martínez 

Contacte:


         93 581 26 90
           Envia correu
   

  Web: http://www.uab.cat/ciencies-educacio/