Parc de Recerca

Perfil del contractantEl perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual del Parc de Recerca UAB d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que va entrar en vigor el passat dia 16 de desembre de 2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

En aquest espai trobareu informació relativa a les licitacions en curs i les adjudicacions.

- Instruccions Internes per al Perfil del Contractant


Licitacions
    
Objecte Data de publicació
1/2018 Licitació per a la contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del servei d'auxiliar de control als edificis Mòdul de Recerca A, Mòdul de Recerca B i Eureka, ubicats al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Anunci
Resolució d'inici d'expedient
Plec de Clàusules Administratives
Plec de Clàusules Tècniques
 
27.09.2017
1/2016
Licitació de les autoritzacions per a l'ús temporal d'espais de domini públic als mòduls de recerca A i B de la UAB
Anunci
Plec de Condicions
Acta obertura sobre A
Convocatòria obertura sobre B
Acta obertura sobre B
Valoració de les ofertes presentades
Requeriment de documentació
 
  
22.11.2016
1/2015 
Licitació per a la contractació del servei d'auxiliars de control als edificis Mòdul de Recerca A, Mòdul de Recerca B i Eureka
21.09.2015Adjudicacions
    
Adjudicacions de contracte no subjectes a regulació harmonitzada  
Objecte Data de publicació
1/2018 Licitació per a la contractació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del servei d'auxiliar de control als edificis Mòdul de Recerca A, Mòdul de Recerca B i Eureka, ubicats al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Resolució d'adjudicació
 
27.11.2017
4/2013  Licitació per als serveis d'auxiliars de control als edificis Mòdul de Recerca A, Mòdul de Recerca B i Eureka
Resolució d'adjudicació
 
05.12.2013
1/2015 Licitació per a la contractació del servei d'auxiliars de control als edificis
Mòdul de Recerca A, Mòdul de Recerca B i Eureka
Resolució de l'adjudicació
03.12.2015
1/2014  Contracte de subministrament d'energia elèctrica del Parc de Recerca UAB, derivat de l'expedient de contractació conjunt del Grup de Compra CSUC2014. Lot 2
Resolució d'adjudicació
    
16.01.2014
2/2014  Licitació per al servei de manteniment multitècnic de l'edifici Eureka
Resolució d'adjudicació
 
30.05.2014
3/2014 Licitació per al servei de neteja de l'edifici Eureka
Resolució d'adjudicació
Informe
 
25.09.2014