Govern de la Unitat Docent

ORGANS DE GOVERN DE LA UNITAT DOCENT

Els òrgans de govern de la Unitat Docent són la Junta Docent, l'Equip de Coordinació de la Unitat Docent, el Coordinador de la Unitat Docent i el Secretari de Coordinació (Títol Segon, Article 3, Reglament UD).


El coordinador de la Unitat Docent atén els alumnes els dilluns d' 10 a 13 h.

El secretari de la Unitat Docent atén els alumnes els dimecres de 12 a 14 h.


LA JUNTA D'UNITAT DOCENT:

És l’òrgan col·legiat de representació de la Unitat Docent.

Són competències de la Junta d’Unitat Docent:

  • Elaborar i aprovar el Reglament de funcionament intern de la Unitat Docent.
  • Convocar les eleccions del coordinador o coordinadora i de l’equip corresponent.
  • Elegir el coordinador o la coordinadora i el seu equip, i revocar-los.
  • Vetllar perquè les polítiques d’actuació de la Facultat s’executin a la Unitat Docent.
  • Vetllar per l’organització de la docència de la Unitat Docent.
  • Crear comissions.
  • Elaborar i aprovar el repartiment del pressupost anual de funcionament assignat a la Unitat Docent.
  • Aprovar l’informe anual del coordinador o de la coordinadora, que ha d’incloure necessàriament l’activitat docent i una memòria econòmica.
  • Elevar a la Junta de Facultat propostes d’actuació relacionades amb la Unitat Docent.
  • Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin el Reglament de la Facultat de Medicina i la resta de normes aplicables.

L'EQUIP DE COORDINACIÓ está integrat per:

Coordinador de la UD Ramón Carreras 85395@parcdesalutmar.cat
Secretari Coordinació Lluís Molina lmolina@hospitaldelmar.cat
Gestor Administratiu Carme Ollé Carme.Olle@uab.cat
GRAU MEDICINA UAB-UPF:    
Coordinador del Grau:               Ramón Carreras 85395@pardesalutmar.cat
Coordinadors curs:    
Tercer Mar Iglesias miglesiasc@parcdesalutmar.cat
Quart Lluís Gallart lgallart@parcdesalutmar.cat
Cinquè Luis Miguel Martín lmmartin@parcdesalutmar.cat
Sisè Juan Gutiérrez jgutierrez@parcdesalutmar.cat
Responsable Comissió:    
Docència Joan Minguella Juanluis.minguella@uab.cat
Economia Mª Ángeles López malopez@parcdesalutmar.cat
Recerca Miguel Àngel Checa macheca@parcdesalutmar.cat
Simulació                                     Lluís Molina lmolina@parcdesalutmar.cat
GRAU FISIOTERÀPIA:  
Coordinadora del grau: Cristina Cervantes ccervantes@parcdesalutmar.cat
Coordinadors curs:    
Primer Sandra Torrell 96177@parcdesalutmar.cat    
Segon Ana Lobato 91022@parcdesalutmar.cat
Tercer Jordi Cuartero jcuartero@santpau.cat
Quart Bernat Planas bplanas@vhebron.net
Intercanvis Montserrat Bolaño Montserrat.Bolano@uab.cat
Estades Clíniques Mariona Coll 93674@parcdesalutmar.cat
   
DELEGATS FISIOTERÀPIA:  
Primer Joan Arderiu Joan.Arderiu@e-campus.uab.cat.
Helena Mateu Helena.Mateu@e-campus.uab.cat
Segon   Marc Veneros

Mar.Veneros@e-campus.uab.cat

  Roger Llonch Roger. Llonch@e-campus.uab.cat
Tercer Javier Lafuente Javier.Lafuente@e-campus.uab.cat
Miriam Aloy Miriam.Aloy@e-campus.uab.cat
Quart Marina de Dios Marina.DeDios@e-campus.uab.cat
Rodrigo.Ojeda Rodrigo.Ojeda@e-campus.uab.cat
     
DELEGATS DE MEDICINA:    
Primer Miquel Amengual miquel.amengual01@estudiant.upf.edu
Luís Miguel Hernández luismiguel.hernandez01@estudiant.upf.edu
Segon Roger Conesa roger.conesa01@estudiant.upf.edu
Ana Pascual ana.pascual01@estudiant.upf.edu
Tercer Arnau Belenguer arnau.belenguer01@estudiant.upf.edu
   
Quart Miriam Cazador  miriam.cazador01@estudiant.upf.edu
Paula Herruzo paula.herruzo01@estudiant.upf.edu
Cinquè Iago Arribas iago.arribas01@estudiant.upf.edu
   
Sisé Meritxell Gavaldà meritxell.gavalda01@estudiant.upf.edu
Oriol Solé oriol.sole04@estudiant.upf.edu