Parc de Recerca

Cičncies Socials i HumanitatsEl Campus de la UAB té una gran tradició en la investigació de disciplines humanístiques, que van des de l’economia, la política, la comunicació, l’educació i  la sociologia, fins a la història, l’antropologia, o la filologia. Dins del Parc es troben diferents projectes amb un fort impacte social.


     APLICACIONS

Dret i estudis 
jurídics
                                                 SOLUCIONS
 • Assessorament jurídic
 • Assessorament en polítiques i plans d’igualtat
 • Assessorament en responsabilitat social corporativa
 • Assessorament en campanyes de sensibilització democràtica
 • Elaboració de plans de reinserció social
 • Assessorament en polítiques de prevenció de la delinqüència
 • Assessorament en temes de seguetat i privacitat digital
 • Modelització dels dret dels usuaris d'internet

Educació i polítiques educatives
 • Assessorament en mètodes d’aprenentatge
 • Elaboració de protocols i plans educatius 
 • Assessorament i / o disseny de programes d'intervenció social amb infants i adolescents
 • Assessorament sobre la integració de les TIC al sistema educatiu
 • Assessorament en l’ús efectiu de la llengua 
 • Assessorament en polítiques educatives
 • Formació de formadors
 • Assessorament psicopedagògic
 • Disseny, elaboració o edició de materials didàctics i educatius
 • Disseny i implementació d'activitats educatives
 • Assessorament i avaluació de processos d’inclusió socioeducativa

Empresa i organitzacions
 • Assessorament en el desenvolupament estratègic de les organitzacions 
 • Anàlisi i plans de millora de la productivitat 
 • Assessorament en la optimització de l'assignació de recursos
 • Estudis d’eficiència d’empreses públiques
 • Anàlisi de mercats i estudis sectorials 
 • Assessorament en responsabilitat social corporativa

Estudis socioeconòmics i polítiques públiques
 • Elaboració d’informes socioeconòmics
 • Assessorament en polítiques laborals
 • Estudis sobre participació electoral i política
 • Assessorament en polítiques internacionals i interculturals
 • Assessorament en la gestió dels fluxos migratoris
 • Assessorament, disseny, implementació i/o avaluació de programes d’intervenció social
 • Assessorament, disseny i/o avaluació de polítiques públiques
 • Identificació i anàlisi de les xarxes socials i personals
 • Assessorament sobre ètica en la investigació
 • Assessorament en el disseny de recerques socials i anàlisi d’enquestes
 • Disseny de models de desenvolupament local
 • Assessorament i Informes sobre actituds i valors dels ciutadans

Gestió ambiental
 • Disseny de models de desenvolupament local
 • Assessorament en la gestió del territori
 • Anàlisi de mobilitat del territori
 • Reconstrucció de paisatges tradicionals-històrics
 • Estudis i avaluació d'impacte ambiental i econòmic
 • Disseny de projectes de desenvolupament i sostenibilitat
 • Sistemes d'informació geogràfica

Psicologia i estudis psicosocials
 • Assessorament en les relacions socioafectives
 • Estudis d'impacte psico-social de les innovacions tècniques
 • Assessorament en processos participatius
 • Desenvolupament de programari afectiu
 • Assessorament sobre prevenció de riscos laborals

Salut i societat
 • Assessorament sobre prevenció de riscos laborals
 • Assessorament per a la prevenció de pràctiques tradicionals perjudicials.
 • Elaboració d’indicadors sobre el nivell de vida de la població
 • Estudis socials de la salut des d’una perspectiva de gènere

Comunicació,
llengua i traducció
 • Assessorament i correcció lingüística
 • Assessorament en comunicació digital
 • Elaboració de manuals de bones pràctiques sobre diversitat lingüística
 • Plans de publicitat i optimització dels recursos publicitaris
 • Tractament automàtic de la informació textual 
 • Assessorament en eines de Traducció Assistida per Ordinador
 • Creació, accés i anàlisi de bases de dades
 • Edició de textos, publicacions i/o material divulgatiu
 • Servei d’informació bibliogràfica
 • Disseny i producció audiovisual
 • Elaboració de pautes de lectura crítica
 • Traduccions jurídica
 • Construcció d’eines lexicogràfiques
 • Assessorament en l’edició i traduccions d’obres i textos històrics
 • Assessorament en la comunicació de grans esdeveniments
 • Elaboració de pautes de lectura crítica
 • Formació de formadors de la traducció
 • Educació i multimèdia

Valorització del patrimoni històric i cultural
 • Assessorament històric
 • Valorització del Patrimoni bibliogràfic i documental
 • Assessorament en polítiques culturals
 • Gestió cultural: creació i comissionariat d’exposicions i organització d’ activitats culturals
 • Edicions de partitures i de CD’s
 • Assessorament teatral
 • Assessorament a editorials
 • Anàlisi tècnica i datació d’obres d’art