Política de qualitat del Servei de Biblioteques


La política de Qualitat del SERVEI DE BIBLIOTEQUES és la d'aconseguir la satisfacció de les necessitats dels seus usuaris d'acord amb els objectius i els paràmetres  establerts en la seva Carta de Serveis, en les millors condicions d’eficiència i eficàcia.

    
  • Mantenir un sistema de Gestió de la Qualitat que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels usuaris i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments de la norma UNE EN ISO 9001.
  • Garantir la millora contínua de tots els seus processos a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal en la implantació del sistema de Qualitat.

Aquesta política ha estat aprovada per la Direcció, difosa a tot el personal de l’organització i s’explica a tots els membres de nova incorporació com a part de la seva formació inicial.