Biblioteques > Biblioteques > Política de qualitat

Política de qualitat del Servei de Biblioteques


La política de Qualitat del SERVEI DE BIBLIOTEQUES és la d'aconseguir la satisfacció de les necessitats dels seus usuaris d'acord amb els objectius i els paràmetres  establerts en la seva Carta de Serveis, en les millors condicions d’eficiència i eficàcia.

    
  • Mantenir un sistema de Gestió de la Qualitat que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels usuaris i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments de la norma UNE EN ISO 9001.
  • Garantir la millora contínua de tots els seus processos a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal en la implantació del sistema de Qualitat.

Aquesta política ha estat aprovada per la Direcció, difosa a tot el personal de l’organització i s’explica a tots els membres de nova incorporació com a part de la seva formació inicial.
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona