Inici > Beques > Beques Olga Torres > Terminis de sol·licitud

Característiques
Adjudicació i renúncia de les beques
 Terminis de sol·licitud 

Presentació i termini de sol·licituds


Els estudiants que compleixin els requisits i vulguin demanar la BECA «OLGA TORRES MASSANA» hauran de recollir l’imprès de sol·licitud a l’Oficina d’Intercanvis de l’EUEE, i presentar-la en aquesta Oficina, amb la documentació requerida, des del 22 de juny de 2009 al 3 de juliol de 2009, ambdós inclosos. Cada estudiant només podrà presentar una única sol·licitud. Ens els deu dies següents a la presentació de la sol·licitud, es podrà complementar la documentació aportada.

Per demanar la BECA "OLGA TORRES MASSANA" cal omplir l’imprès de sol·licitud i adjuntar-hi la documentació següent:

 • Una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l’entitat, l’oficina, el dígit de control i el número, si el sol·licitant no vol que se l’ingressi en el compte que va donar per matriculació.
 • En cas que el nombre de sol·licitants superi el nombre d’ajuts ofertats, i/o es produeixi una situació d’empat en la nota mitjana amb que es determinarà la prelació, es sol·licitarà als candidats afectats la documentació econòmica següent, d’acord amb la seva situació familiar:
a) Si a la unitat de convivència s’ha presentat declaració de renda: Fotocòpia de les declaracions de renda de tots els membres computables de l’any 2007 de la unitat, completes i segellades, incloent-hi la carta de pagament o devolució.

b) Si a la unitat de convivència s’ha presentat sol·licitud de devolució a Hisenda (model 104): Fotocòpia de la(les) sol·licitud(s) de devolució.

c) Si algun membre de la unitat de convivència no està obligat a fer la declaració de la renda:
 • Certificació de les dades de què disposa l’Agència Tributària dels membres computables que hagin obtingut ingressos durant l’any 2007 i no hagin presentat declaració.
 • Certificat d’havers i retencions de l’empresa(es) o organisme(s) pagador(s) de les mateixes persones.
 • Certificats de la Seguretat Social de totes les pensions (invalidesa, jubilació, orfandat, viduïtat , etc.) de les mateixes persones.
 • Certificat OTG/INEM dels ingressos rebuts per desocupació de les mateixes persones.
 • Fotocòpia conveni regulador (separacions/divorcis) de les mateixes persones.
d) Observacions:
 • S’han de justificar tots els ingressos obtinguts per qualsevol concepte de tots els membres computables de la unitat familiar durant l’any 2007.
 • Es consideren membres computables el pare, la mare, el/la sol·licitant, el/les germans/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar i els més grans si són disminuïts físics, psíquics i sensorials, com també els ascendents del pares (avis) que justifiquin residir al mateix domicili com també els nous conjugues, si és el cas, o la persona unida per anàloga relació.
 • Per tal d’efectuar les deduccions corresponents, s’ha de justificar la condició dels membres computables que siguin disminuïts físics, psíquics o sensorials amb la certificació que expedeix la Generalitat de Catalunya.
 • No es consideraran emancipats/des els/les sol·licitants que visquin amb el pares o no justifiquin fefaentment aquesta emancipació.