Inici > Administració i serveis > Òrgans de govern generals > Junta consultiva

El Claustre
El Consell de Govern
Comissions del Consell de Govern
Equip de Govern
 Junta Consultiva 
Òrgans unipersonals
Consell Social
Qui en forma part

És l'òrgan d'assessorament del rector i del Consell de Govern en matèria acadèmica. Pot emetre informes sobre afers de naturalesa acadèmica a sol·licitud del rector o per acord del Consell de Govern; formular propostes al rector o al Consell de Govern sobre la millora del disseny i el desenvolupament de les polítiques de docència i d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com exercir les altres competències que li atorgui la normativa vigent.

La Junta Consultiva pot actuar en ple i, si escau, en seccions. El Consell de Govern aprova el reglament de funcionament intern de la Junta Consultiva a proposta d'aquest òrgan.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona